Vitéz Ferenc

Vélemény és vita

Valaki jár a fák hegyén

Szobakatedra

Otthon vagy-e, amikor a verset olvasod? Otthon vagy-e a versben? Hazataláltál? Meglelted vajon a bejáratot? Sikerült berendezned a világot olyannak, amilyennek szeretnéd? Érzed, hogy mit mond a vers legbelül? Mindig másképpen olvasod kicsit, mert közben változol? Vagy nem kaptál még választ, és a kérdésed még több lett, mert a metafizikai otthontalanság érzése növekedett benned? S vajon kérdésekkel közelítünk-e egy vershez? Bevallom, én nem tudom, ki miért olvas verset (ha olvas egyáltalán), csak azt tudom, hogy Kányádi Sándor például úgy vélte, a verset „mondani kell”. Vagy még inkább: engedni kell, hogy megszólaljon, hogy mondja magát bennünk. Ehhez persze be kell engednünk, ami úgy történik, hogy mi keressük a bejáratot a versbe. Ilyenekről is beszélek, amikor versmondó versenyre készítek föl valakit.

A Károli-egyetem pedagógiai kara az elmúlt évben rendezte meg először a Kányádi Sándor Versmondó és Versillusztrációs versenyt a magyarországi és a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények hallgatói számára. Akkor a Volna még és az Örmény sírkövek, ebben az évben pedig a Vannak vidékek és a Valaki jár a fák hegyén című költemény volt a „kötelező” darab. A szervezők is figyelmeztettek rá, hogy Kányádi műveinek előadása sokszor nem könnyű feladat. A költő ugyan „nem használ bonyolult összetett szavakat a metaforák kifejezésére, de a népköltészetből és a mindennapi beszédből eredő, egyszerűnek tűnő, jól követhető megfogalmazás ne tévesszen meg senkit”.

Egyszerre jelent nehézséget és könnyebbséget, hogy hiányzik a központozás, nincs például mondatkezdő nagybetű, pont, vessző, gondolatjel stb. Az olvasónak kell eldöntenie, hol ér véget számára a mondat – nincs nyilvánvaló alkotói értelmező támpont. „A központozás helyett a gondolatritmus, a tartalom, az érzések adhatják meg azokat a jelzőfényeket, amelyek a vers előadóját eligazíthatják.” S mivel ezek a költemények többrétegűek, nem mindenki számára (és nem mindig) van ugyanott a hangsúly.

Persze a „rétegek” kívülről nem igazán látszanak – a versen belülre kell kerülni. Az értelmezés hivatott tükrözni egy olyan élethelyzetet (a versbeszéd interpretációs kontextusát), amit az előadás hitelesít. S érvényes ez a megközelítésmód bármilyen költeményre: meg kell találni a „bejáratokat”, aztán be is kell járni az így föltáruló világot, hogy otthon érezzük magunkat a versben. De milyen útjelzőket kap az olvasó a költőtől? Ha csak az idei két Kányádi-művet vesszük alapul: a Vannak vidékek egy egész ciklus, mindegyik darabja ezekkel a merengő-meditáló szavakkal kezdődik, és kiemelt helyét az is jelzi, hogy az 1992-ben Romániá-ban megjelent válogatott verseinek is ez lett a címe.

Az elmerengés helyzetét azonban már az Előhangban átveszi a konfesszió, és ez az egyszerre érzéki és lelki, a tárgyvilág képeivel is körülírható azonosságvállalás – a monográfus Pécsi Györgyi szavaival ez a szinte egyszerre „versszociográfiai” közlés és zsoltáros siratóénekhang, a zsáner és a dal, a látomásos és a tájvers légies ötvözete – nélkülözi a pátoszt. Helyette a köznyelvi élőbeszédbe rejtett kultikus és szakrális tartalom egy olyan expresszív metaforai töltést kap, amely elvezet a széttekintéstől a belülre tekintés felé, majd a versbeszédet az Ég felé emeli. Oda, ahonnan jött. Ezt az utat kell valami módon bejárnia az olvasónak is. Hogy a szavak testté váljanak, a szülőtáj bőrré, és ez a szinte suttogva beszélő nyelv átvegye a hatalmat az érzékeink fölött.

A Valaki jár a fák hegyén az 1997-es „egyberostált” versek három évvel korábban írt címadója. A kritika állítása szerint megbékél benne a költő (gyermekkorából visszafakadó) istenkeresése, a népi vallásosság bibliás-zsoltáros utaláshálója és a tudományos világkép (értve ez utóbbi alatt Isten létének vagy nemlétének ismeretelméleti kérdését). „Valaki” ügyel a világ rendjére, és bizonyosan ítélkezik is: az érdemesek lelkét megfényesíti a csillagokban, a méltatlanokét pedig „sötétlő maggá” nyomja össze. S egy olyan kérdéssel szembesül az olvasó, amilyennel nem nagyon szokott foglalkozni. Hogyan találja meg hát a bejáratot?

Legelőbb talán úgy, hogy különbséget tesz a „valami” és „valaki”, aztán a félelem és remény között, majd a gondviselést is megkülönbözteti a véletlenszerűségtől. Mindhárom ponton beléphet a versbe. És ha belép, úgy ő is ott jár a fák hegyén, beleolvadva a „transzcendens magánvalóságában kiismerhetetlen szellemlény” minőségébe, szinte lebegve, éppen még a földön s éppen már az égben – maga is „archaikusan megtisztított mindenséglátomássá” válik. (Bertha Zoltán értelmezése az Agria folyóiratban nagyszerűen rávilágít a képletszerűvé egyszerűsített fogalmakba sűrített élet és halál, az egyszeri, véges lét és lehetséges szellemi végtelenség, a porszem–mikrokozmosz és csillag–univerzum, az immanencia és transzcendencia, a félelem és remény ellentétére, valamint egymást kiegészítő voltára.)

S ott benn, a versben, a sejtésből bizonyosság lesz – még ha az állítás mögötti érvek annyira képlékenyek is a befejezésben: „valaki jár a fák hegyén / mondják úr minden porszemen / mondják hogy maga a remény / mondják maga a félelem”.

Mert nem is a nemléttől való félelemről (az eszkatológiai bizonyosság hiányáról) van szó, nem is arról, hogy a kérdéseinkre csönddel válaszol a világegyetem, hanem arról, hogy bár mindannyian porszemek vagyunk, „Valaki” reménykedik bennünk, és attól félt minket, hogy nem találunk vissza hozzá. A vers tehát úgy „mondja el” magát legbelül, mint alvó arcunkon egy szellő, amikor elsuhan mellőlünk az angyal.

(A szerző irodalomtörténész)

Kapcsolódó írásaink

C. (Kees) le Pair

C. (Kees) le Pair

Trendek

ĀA vagyon magántulajdonosok kezébe, a döntéshozóktól távol került, akik egyre inkább csak bábjai lettek a pénzt kölcsönzőknek. Maga a politika „termékké” vált

Bogár László

Bogár László

Infláció: ki fújja fel a lufit?

ĀAz infláció szó szerinti értelmezése felfúvódást jelent, ezért jogos kérdés, hogy ki és miért fújja fel most ezt a pénzbuborékot, amire legutóbb az arab–izraeli háború után, azt megelőzően pedig az első és a második világháború után volt példa