László Tamás

Vélemény és vita

Baloldali szexfegyver

Marx a házasságot a prostitúció intézményesített formájának tekintette, Engels szerint pedig a család dekadens, destruktív és haszontalan, az egyenlőség és testvériség abszolút ellensége, mert izolált egységekre töri szét az emberiséget

Ezért szerintük mindkettőt, a házasságot és a családot is le kell rombolni. Mintha a kommunista utópia megvalósításának végső stádiumába érkeznénk.

Folytatódott a 2. világháború utáni szexuális forradalommal, ami az USA-ból indult ki, de végigsöpört Nyugat-Európán. A háború mély erkölcstelensége fellazította az erkölcsi normákat, és a szabadság mázával leöntött szabadosságot eredményezett az alapvető emberi kapcsolatokban. Irodalmi alkotások, filmek „hitelesítették” ezt az akkor még csak kezdődő folyamatot.

Mai szemmel ez az időszak a szexuális izmusoknak még csak az előszobája volt. Ekkor a normalitás és az élni akarás még működött, a háború utáni baby boom bizonyította ezt. A következő lépés volt a – szintén erkölcstelen, sőt erkölcs nélküli – gyarmati rendszer felbomlása, ami rendkívüli szenvedéssel járt a volt gyarmatok számára, a gyarmattartó országokba pedig „hazakerültek” az ott elkövetett emberiségellenes gaztettek. Ezek a „titkok” szintén mérgezték a fejlettnek mondott Nyugatot, tovább mélyítették az emberi kapcsolatok válságát.

A vietnámi háborúk elleni békemozgalmakat nagy hatású művészi alkotások is támogatták, mint például az 1967-ben bemutatott Hair rockmusical. Az amerikai békemozgalmakat erősítette a 60-as években elindult, a 70-es években bővülő hippimozgalom, amely a fogyasztói társadalom kritikája mellett a szexuális szabadságot tovább tágította, baloldali eszmeként a társadalmi normák megszüntetését, feloldását tűzte ki célul.

A hippi- és popkultúra legendává növekvő eseménye volt az ötven éve lezajlott woodstocki fesztivál, amely sűrítette a korszak zenei, kulturális és életfilozófiai mozgalmait, aminek szerves része volt a szexuális forradalom továbbfejlődése. Európában a 68-as diáklázadás tette teljessé a vázolt történetet. Az akkori diákvezetőkből később az Európai Parlament baloldali és liberális képviselői, politikusok, országvezetők lettek. Az, hogy ők a szexuális szabadságot hogyan értelmezték, csak az elmúlt években derült ki, és gyermekek megrontásában is megnyilvánult.

 Az egész folyamat a szabadság egyre tágabb értelmezése érdekében folyt. Ebben a jól előkészített „táptalajban” a szexuális kisebbségek, a genderideológia és az LMBTQ-mozgalom gyorsan virulenssé vált, az utóbbi években eszkalálódott. A pecsétet mindezekre a természetes – keresztények számára a teremtésből levezetett – emberkép megtagadása és az emberi jogok példátlan kiterjesztése tette.

Ebben a folyamatban az olyan alapvető társadalmi intézmény, mint a család, az összetartozás elemi formái mint a nemzethez tartozás és mint a morál alapja, a hit rendült meg. Persze látva az egész láncolatot, nem a család, nem a nemzet, nem az istenhit rendült meg, hanem a természetes és építő kötöttségeit felrúgó ember került mélyreható válságba.

 Azt hinni, hogy a társadalmak „normális”, azaz normákban gondolkodó része intakt maradhat ezektől a folyamatoktól, dőreség, az ember általános válsága a társadalmak immunrendszerét támadta meg és tette védtelenné az egyre újabb és újabb izmusokkal, Pride-okkal, azaz büszkeségekkel szemben. Mert hiszen az elfogadás legmagasabb foka a „büszkeség”, ami el is fedi ennek a folyamatnak az emberi létet aláásó lényegét. A szexuális izmusok hihetetlen térnyerése egy olyan betegség, ami hasonlít az akuttá váló gyulladásokhoz, amikor az élet működéséért felelős szervek felmondják a szolgálatot.

Az előzőekben vázoltak szinte egy dózisban történő exportálása a vasfüggöny lebontása után felszabaduló közép-európai országok számára valójában a gyarmatosítás új eszközökkel történő folytatását jelentette. Csak a fejlettnek mondott Nyugat-Európa és az USA nem vette észre, hogy a saját népeit is gyarmatosította, és foglyává vált a saját démonainak.

Mik a baloldal és a vele szervesen egyesült liberálisok által vezetett szexuális forradalom hatásai? A személy tárgyiasulása, puszta élvezeti cikké válása, a fogyasztói szemléletnek az én-te kapcsolatokba történő betörése, az emberi kapcsolatok távlatosságának viszonylagossá válása, emiatt nem érték a jövőért való cselekvés, a személyközi kapcsolatok helyett az egyén anyagi érdekeinek előtérbe helyezése, a hagyományos házasság helyett új együttélési formák létrejötte, amelyekben az egymásért vállalt felelősség nem sokat jelent.

Tartós emberi kapcsolatok hiányában sok ember elveszti belső egyensúlyát, erkölcsi tartását, és ahelyett, hogy a közösség javát szolgálná, könnyen válik élősködővé, vagy káros szenvedélyekkel tékozolja el életét és boldogságát.

Az eredmény a társadalom folyamatos megújulása, reprodukciója helyett a „demográfiai tél”, amelyben a halálozások száma meghaladja az egyre kevesebb gyermek születését. Mindez az olyan alapvető társadalmi-gazdasági folyamatokban okoz vészes egyensúlytalanságot, mint a munka világa, az egészség- és társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszer. Ezekre a Nyugatnak a válasza a migránsok befogadása, bízva a társadalom integráló képességében.

Erre az előzőek miatt megtépázott társadalmak eleve nem alkalmasak, sőt láthatóan arra sincsen már erejük, hogy saját családtámogatási rendszert építsenek fel, hiszen a migránsok szociális ellátása elveszi ettől a forrásokat. Így jutunk el a balliberális szexuális forradalom eszkalálódásától az ellenőrizetlen migráció miatt Európa nyugati felének rendkívüli és mélyreható – elsősorban erkölcsi – válságához, ami például a francia és amerikai tábornokok szerint polgárháborús helyzetet eredményezhet.

Az egyetlen lehetséges út a tudatos és szervezett ellenállás a normalitás, a hagyományos istenközpontú emberkép, a házasság – egy férfi és egy nő szövetségének – tisztelete és megélése, a gyermek ajándék volta, az összetartozás lokális és nemzeti szintjének átélése jegyében. Közép-Európa – központjában hazánkkal – küldetése azonban nemcsak ez, hanem az is, hogy a túlhajtott és mára eszkalálódó szexuális forradalom biztosan bekövetkező kudarca után mi biztosítsunk szellemi-lelki hajlékot azoknak a nyugati közösségeknek, amelyek nemcsak túlélni, hanem élni szeretnének. 

(A szerző építész, volt országgyűlési képviselő)

Kapcsolódó írásaink

Galsai Dániel

Galsai Dániel

A kiállítás

ĀFricska. No kérem, tessék, itt a recept, miképpen válhat mifelénk művésszé bárki, aki kellően elmerül a balliberális ethoszban!