Belföld

Projektérettségi: önállóságvizsga

Az alapvető tudáselemek mellett az összefüggések keresése, illetve az aktív problémamegoldás is fontos lesz

Az alaptanterv módosításához illeszkedve az érettségi vizsgakövetelmények is megújulnak. Középszinten a feladatok egy része kiváltható lesz úgy, hogy a diákok saját kutatás alapján projektmunkát készítenek és mutatnak be.

Projektérettségi: önállóságvizsga
Új vizsgakövetelményeket hoz a 2023/2024-es tanév
Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Elkészültek a tavaly módosult Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek tartalmához illeszkedő részletes érettségi vizsgakövetelmények – jelentette be nemrég az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Közölték: az új követelmények alapján először a 2023/2024. tanév május–júniusi érettségik alkalmával adnak számot tudásukról a vizsgázók. Megmarad az érettségi vizsga kétszintű rendszere, és a kötelező vizsgatárgyak köre sem változik.

Valamennyi tárgy esetében egyértelműen elhatárolják a középszinthez képest az emelt szintű vizsgán elvárható többlet-ismeretanyagot. Meghatározták az új, vagy megváltozott fókuszú tantárgyak – mint a digitális kultúra vagy az állampolgári ismeretek – vizsgaelvárásait, és korszerű értékelési módszerek beépítésével teret adnak a tanulók önálló problémamegoldásának és kreativitásának. Az érettségizők minden természettudományos vizsgatárgyból – biológia, kémia, fizika, földrajz – választhatnak projektfeladatot is.

Utóbbi változással kapcsolatos érdeklődésünkre a tárca hangsúlyozta: az új érettségi vizsgarendszerben az alapvető tudáselemek mellett az összefüggések keresése és az aktív problémamegoldás kerül előtérbe. Így több tantárgynál az értékelési forma is változik, középszinten lesz lehetőség úgynevezett projektérettségit tenni, amikor a vizsgázók egy saját kutatás vagy vizsgálat alapján összeállított projektmunkát készítenek, amelyet a szóbeli érettségin mutatnak be.

A projektmunka tartalmazza a vizsgált probléma megfogalmazását, az alkalmazott módszert, a tapasztalatokat, a tapasztalatok értékelését és a felhasznált szakirodalom listáját. A természettudományi tantárgyakon kívül az állampolgári ismeretek, a gazdasági ismeretek, a közigazgatási ismeretek, a mozgóképkultúra és médiaismeret, illetve a vizuális kultúra vizsgatárgyak része is projektalapú érettségi.

A projekt egy összetett beszámoló, amelyet a tanuló hosszú időn keresztül készít, írásban benyújt, majd tömören előad. A projektek értékelését az elmúlt tizenöt év tapasztalatai alapján – amikor például a biológia középszintű érettségi vizsgán már volt választható projekt – részletes rendszer alapján végzik majd a vizsgáztatók. Valamennyi tárgy vizsgaleírása tartalmazza a projektek értékelési szempontjait. Mintafeladatsorok is készülnek, amelyek az Oktatási Hivatal oldalán lesznek elérhetők.

Biológiából és kémiából a középszintű vizsga gyakorlati feladatát válthatja ki az a diák, aki egy adott problémával kapcsolatban végzett vizsgálatait összegzi, majd a szakirodalmi adatok alapján értékeli és bemutatja. A projekt témája biológiából lehet a vizsgázó lakóhelyéhez vagy az iskolához kötődő környezeti, természetvédelmi probléma, terepi munka, de például biokémiai kutatás is. Kémiából végezhető és értékelhető saját kísérlet, de környezeti problémával kapcsolatos vizsgálatokat is lehet elemezni. A vizsgálatokat a szaktanár vezeti és ellenőrzi, de lehetőség van külső konzulens választására is, ebben az esetben ezt a konzulens szaktanárnak jóvá kell hagynia, és a folyamatról tájékozódnia kell.

Fizikából és természettudományból a középszintű vizsga szóbeli részén választható projekt, ezt a vizsgán a projekthez kapcsolódó elméleti kérdésekkel egészítik ki. Témája a tanuló érdeklődése és a munkát kísérő szaktanár iránymutatása alapján választható. Földrajzból törekedni kell arra, hogy olyan témát válasszon a vizsgázó, amely lehetővé teszi a természet- és társadalomföldrajzi jelenségek, folyamatok komplex, összefüggésekre alapozott bemutatását.

Terepi felmérésre, adatgyűjtésre is támaszkodhat a diák. Lehetőleg ki kell térni a fenntarthatósággal, környezettudatossággal való kapcsolódási pontokra, ennek megfelelően a projektmunka témája a vizsgázó szűkebb környezetének természet- és társadalomföldrajzi jellemzése, más térségekkel történő összehasonlítása, illetve a helyi társadalmi-gazdasági és környezeti problémák bemutatása, mérséklési lehetőségeik felvázolása is lehet.

Gazdasági ismeretekből a középszintű vizsga teljes írásbeli és a szóbeli egy része, valamint az emelt szintű vizsgán teljes írásbeli és a szóbeli egy része váltható ki projekt elkészítésével és bemutatásával. Közigazgatási ismereteknél a középszintű vizsga teljes írásbeli és a szóbeli egy része váltható ki az összegző munkával, amelynek témáit vizsgaidőszakonként teszik közzé.

Mozgóképkultúra és médiaismeret vizsgatárgyból a középszintű és az emelt szintű gyakorlati vizsga részét képezi a projekt, a vizuális kultúra vizsgatárgyból a gyakorlati vizsga része középszinten a vizsgázó által készített alkotás. A horvát, a német, a roma/cigány, a román, a szerb, a szlovák, valamint a szlovén nemzetiségi népismeret középszintű vizsga teljes írásbeli és a szóbeli egy része váltható ki projekttel. Az állampolgári ismeretek vizsga írásbeli részén egy adott téma önálló, évközi feldolgozását mutathatják be a tanulók.

Kapcsolódó írásaink

Egyre versenyképesebb a hazai felsőoktatás

ĀSzeptembertől több mint száznyolcvanezer fiatal, a hallgatók majdnem hetven százaléka tanul alapítványi fenntartásban, rugalmasabb keretek között működő intézményekben – fogalmazott Schanda Tamás