Belföld

Mutatjuk a pontos részleteket a maszkviselés szigorításáról

Ahogyan azt Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádiós interjújában is kiemelte, hétfőtől új világ kezdődik, november 2-ától ugyanis szélesebb körben lesz kötelező a maszkviselés. Kiterjesztik a vendéglátásra, illetve a szórakozóhelyekre, kizárólag az étel és ital elfogyasztásakor lehet levenni a maszkot. Az ellenőrzéseket a rendőrség is végrehajthatja.  A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló kormányrendelet módosítása már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Mutatjuk a pontos részleteket a maszkviselés szigorításáról
November 2-ától szélesebb körben lesz kötelező a maszkviselés (Képünk illusztráció)
Fotó: MH/Hegedüs Róbert

1. § (1) A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)

1. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)
„b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
c) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,” [orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]
(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles)
„l) a zenés, táncos rendezvény helyszínén – a 6. § (3)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint –,
m) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben
(a továbbiakban: vendéglátó üzlet)
ma) történő munkavégzés során,
mb) vendégként – a 7. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint –” [orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]
(3) Az R. 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott
megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.
(6) Ha az 1. § (1) bekezdés d)–g) pontja szerinti helyszínen vagy területen, valamint a sportrendezvény helyszínén
(e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: helyszín) vendéglátó tevékenységet is folytatnak, a helyszín
étel, illetve ital kiszolgálására kialakított területén vagy helyiségében, kizárólag az ott megvásárolt étel és ital
elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az 1. § (1) bekezdés b), e), l) és m) pontja esetében a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy
a rendőrség értesítése alapján a 2. § (1) bekezdése, a 6. § (6) bekezdése, illetve a 7. § (5) bekezdése szerinti
kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,
a) figyelmeztetést alkalmaz,
b) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, vagy
c) az üzletet, illetve a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti jogkövetkezményt együtt is kiszabhatja.”
(3) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket
nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a kereskedelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló
intézkedéseket figyelembe veszi.”

3. § Az R. a következő 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. A rendőrség kereskedelmi hatóságként történő kijelölése
3/A. § A Kormány kereskedelmi hatóságként a rendőrséget is kijelöli
a) a 2. § (5) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzés lefolytatása, illetve
b) a 3. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmények alkalmazása
céljából.”

4. § Az R. 6. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén – a (4) és (5) bekezdés szerinti kivétellel –
mindenki köteles az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.
(4) Ha az alkalmi vagy a rendszeres jellegű, nyilvános rendezvény helyszínén ételt, illetve italt szolgálnak ki,
a nyilvános rendezvény étel, illetve ital kiszolgálására kialakított helyiségében, kizárólag az étel, illetve az ital
elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni.
(5) Ha a rendezvényen élő előadás útján nyújtanak zeneszolgáltatást, a fellépőnek nem kell a maszkot viselnie.
(6) Azt a személyt, aki a maszkot a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetője, illetve
a rendezvény szervezőjének vagy a rendezvény helyszínének üzemeltetőjének alkalmazottja vagy megbízottja
felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, a rendezvény szervezője, illetve
a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy
a rendezvény helyszínét elhagyja.”

5. § Az R. 7. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – köteles az 1. §
(1) bekezdésében meghatározott módon maszkot viselni.
(4) A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy
a) a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy
b) ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet,
kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alatt
nem köteles a maszkot viselni.
(5) Azt a személyt, aki a maszkot a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének
alkalmazottja felszólítására sem viseli az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles
a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet elhagyja.”

6. § Az R.
a) 2. § (5) bekezdés b) pontjában és 2. § (6) bekezdés b) pontjában a „b), c) és e)” szövegrész helyébe a „b), c), e),
l) és m)” szöveg,
b) 9. §-ában az „a 6. § (2) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 6. § (2), (3) és (6) bekezdése,
a 7. § (1), (3) és (5) bekezdése” szöveg
lép.

7. § Ez a rendelet 2020. november 2-án lép hatályba.

Kapcsolódó írásaink