Tamáska Péter

Vélemény és vita

Ezer év és visszája

Milyen történeti téren játszódott le történelmünk?

Régiónkat hivatalosan Kelet-Közép-Európának mondjuk, amelynek magvát a lengyel, a cseh és a magyar korona országai adták. Olyan ragyogó elmék próbálták e történeti táj rejtélyeit megfejteni, mint a lengyel földről Amerikába menekült és iskolát teremtő Oscar Haleczki, az ugyancsak emigráns Ferdinandy Mihály – aki szerint a cseh és magyar perszonálunióból nőtt ki a maga abszurditásaival a Habsburg-monarchia –, a román történetírás fenegyerekének mondott s az első havaselvei fejedelmi család, a Basarabok kun gyökereihez visszanyúló Neagu Djuvara, az Európa három történeti régióját felvázoló Szűcs Jenő vagy a cseh Miroslav Hroch, aki a nemzet és a nacionalizmus fogalmát úgy boncolgatta, mintha patológusnak készült volna.

Már a pártállami akadémikusok is gyanakodva nézték, milyen volt ez a világ születésekor, a népvándorlás korának végén. Hiszen ha egy boncmester szemével nézzük, sem az osztályharcos, sem az ezeréves nemzeti mítoszok nem állják meg a helyüket. S ha mai elitjeinket egy szennyes privatizáció szülte, az akkoriakat - akárcsak később az amerikai Délét - a rabszolga-kereskedelem. Dušan Treštik ki is mondja a 10. századi Prágáról szóló jubileumi tanulmányában, hogy az ebből származó kincs volt a gazdasági emeltyűje az akkor keletkező térségbeli államoknak, sőt az Ottók birodalmának erejét adó szász hercegségnek is. S bár az iszlám ma ismét fenyegeti Európát, alig beszélünk arról, hogy a történelem ebben is ismétli önmagát: az arab és arab-zsidó pénz akkoriban behálózta egész Európát. 

A freiburgi egyetem régésze, Heiko Steuer a 9–10. századi pénzleletek és kincsek alapján nem kevesebbet állít, mint azt, hogy térségünk a legjobb úton volt, hogy végleg betagozódjon az iszlám Córdobától Szamarkandig húzódó világgazdaságába. Az első szláv államalakulat Samóhoz fűződik, akit fegyverkereskedőként említ a cseh és szlovák nemzeti történetírás, ám valószínű, hogy mint azt a lipcsei történész Mathias Hardt feltételezi, hadifoglyokkal is foglalatoskodott, akiket a frank birodalmon át szállítottak a hispániai arab kalifátusba. Samo 630 körül felkelést szervezett az avarok ellen, és királlyá kiáltatta ki magát: nemességet sugárzó alakját tankönyvek örökítették meg nemzedékek számára. Az arab világban igen nagy kereslet volt szőke nők és erős eunuchok iránt: nyugaton Córdobában, keleten pedig Kairóban és Bagdadban voltak a legnagyobb elosztó központok. Egy, a folyók mentén jól kirajzolódó kereskedelmi lánc húzódott a volgai bolgár vidéktől Kijeven, Prágán, Verdunön, Narbonne-on és Arles-n át le Hispániáig, s Velence és Bizánc tengeri kereskedelmében is komoly tételeket tett ki a kelet-európai emberfelesleg, amelyet a kis szláv fejedelmek „termeltek ki” egymás elleni háborúik során. (A szlávok apostolának, Szent Metódnak 867-ben 900 hadifoglyot sikerült kiváltania a pannóniai Koceltól, és Szent Adalbert holttestét is ezüstért váltják meg a pogány poroszoktól a lengyelek, mint ez a gnieznói dóm bronzkapuján látható. A pogányokat, hogy keresztény hitre térjenek, egyébként ösztökélte, hogy az új vallás mentesítheti őket a rabszolgasors alól.)

A Piast-házból való Vitéz Boleszláv a névtelen krónikás, Gallus Anonymus szerint II. Henrik német császár elleni harcaiban és a kijeviek elleni hadjárataiban temérdek foglyot ejtett: az eladásukból származó kincsek nagyban hozzájárultak a lengyel udvar fényéhez. Boleszláv atyjáról, I. Mieszkóról a zsidó Ibrahim Ibn Jakub azt írja 965-ben, hogy háromezer nehézpáncélos lovagot tart fegyverben. Egy rabszolga akkoriban „patikamérlegen” mérve 300 gramm ezüstöt kóstált, azaz annyit, mint amennyit egy hátas­lóért adtak. Egy kard vagy egy ökör ára 125 gramm ezüstre rúgott, egy tehéné 100 grammra. Hardt szerint már a Karoling-időkben is az emberkereskedelem jelentette a kis fejedelemségeknek a gazdasági felzárkózáshoz szükséges tőkét. Magdeburg korai jelentősége ehhez kötődik: Nagy Károly diedenhofi kapituláréjában (törvénygyűjteményében) említik először mint vámszedő helyet.

A legjelentősebb árumegállító hely a Přemyslidák Prágája volt, amelynek a kisoldali részen álló hatalmas emberpiacáról ugyancsak Ibrahim Ibn Jakub számolt be. A Lipcsétől délre forduló via regia, a német királyi út mentén sorra kialakult, várral védett piachelyek pedig vámszedő helyből birodalmi városokká nőtték ki magukat, nem is beszélve a központ, Regensburg, a keleti frankok és a bajorok akkori fővárosának gazdagságáról. A német várgrófok, akárcsak a szláv fejedelmek - mint azt a szorb földön talált híres cortnitzi lelet is bizonyítja - egész hegyeket halmoztak fel ezüstből. Finoman szólván, az elitek katonai és gazdasági sikereik révén ügyesen szelektálódtak. S ahogy nézem Maurice Lombard térképét a rabszolga-kereskedelem fő útvonalairól, úgy tűnik, ez a nagy üzlet nem nekünk szólt. A keleti nagy útvonal Itil, Derbent és Bagdad felé ugyanis a kijevi Ruszt megteremtő vikingek és az elzsidósodott kazárok kezén volt. Pedig, mint a Wikipédiában is olvashatjuk, az ókort követően a 8–10. században bizony ismét virágkorát élte az emberkereskedelem.