Csi Ta-jü

Vélemény és vita

A felvirágzó Hongkongért

Orbán Viktor miniszterelnök szerint haza csak addig van, amíg van, aki szeresse. Ezzel mélységesen egyetértek

A Kína déli részén, Kuangtung tartomány mellett fekvő Hongkong már ősidők óta Kína elválaszthatatlan része. Nagy-Britannia az ópium­háború után, 1841-ben kezdte meg a gyarmatosítását. Ezután Hongkong kapcsán másfél évszázadon keresztül demokráciá­ról még csak nem is beszélhetünk.

A kínai kormány 1997. július 1-jén Hongkongban visszaállította szuverenitásának gyakorlását, és ténylegesen elindította a hongkongi demokratikus fejlődés folyamatát.

A Kínai Népköztársaság Alkotmánya és Hongkong Alaptörvénye szerint Hongkong közvetlenül a kínai központi kormányzat alá tagozódó különleges közigazgatási terület. Az elmúlt 24 évben az „egy ország, két rendszer” és a „Hongkongot a hongkongi nép kormányozza”, valamint a nagyfokú autonómia elve a gyakorlatban is érvényesült, az alkotmányban és a hongkongi alaptörvényben meghatározott alkotmányos rend határozott védelmet élvezett. Az „egy ország, két rendszer” gyakorlata világszerte elismert eredményeket tudott felmutatni.

A kínai központi kormány támogatásával Hongkong sikeresen kezelte az 1998-as ázsiai pénzügyi válságot, 2003-ban a SARS-járványt és 2008-ban a nemzetközi pénzügyi válságot, miközben megőrizte a gazdasági és társadalmi jólétet és fejlődést, ugyanakkor általános erejét jelentősen növelte. Az évek óta a világ legszabadabb gazdaságának és a nemzetközi szinten leginkább versenyképesnek számító régiók egyikeként 2019-re a terület teljes gazdasági volumenét az 1997-esnek több mint a duplájára növelte, az egy főre eső GDP pedig magasabb, mint Nagy-Britanniában, Németországban vagy akár Japánban.

Hongkong nemzetközi hajózási, pénzügyi és kereskedelmi központi pozíciója folyamatosan szilárdul és javul. Eközben a kínai központi kormány őszintén támogatja a hongkongi demokrácia fejlődését és a jogállamiság kiépítését.
A jogállamisági index alapján képzett világrangsorban Hongkong az elsők közé tartozik. A helybeliek sokkal szélesebb körű demokratikus jogokat és szabadságot élveznek most, mint az egyesítés előtt. Az „egy ország, két rendszer” sikere elnyerte mind a helyi, mind pedig a nemzetközi közösség nagy többségének bizalmát.

Az „egy ország, két rendszer” egy precedens nélküli úttörő vállalkozás, amely nem mindig működik zökkenőmentesen. Különösen, miután 2019-ben kitörtek a kiadatási törvénymódosítási javaslat miatti zavargások, a Kína-ellenes és Hongkong felforgatását célzó, illet­ve a helyi radikális szeparatista erők nyíltan agitáltak „Hongkong függetlensége” és hasonló kezdeményezések mellett.

Gátlástalan Kína-ellenes és Hongkongot felforgató tevékenységet folytattak, kihasználva Hongkong Különleges Közigazgatási Terület választói platformját, a Hongkongi Törvényhozói Tanácsot, a kerületi közgyűlések napirendjének platformját vagy akár a köztisztviselői státust. Mindent megtettek azért, hogy megbénítsák a törvényhozó tanács működését, akadályozzák a helyi kormányzatot a jogszabályoknak megfelelő kormányzásban, ártsanak a lakosság jólétének, és nem bánták, hogy ezért a teljes hongkongi társadalom súlyos árat fizet.

Egyes külföldi és határon túli erők is leplezetlenül beavatkoztak az eseményekbe: szót emeltek a hongkongi Kína-ellenes és Hongkongot felforgató erők érdekében, támogatták és buzdították őket. Mindezek a cselekmények és események súlyosan megrendítik a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület alkotmányos rendjét és jogrendjét, komolyan megkérdőjelezik az alkotmány és Hongkong Alaptörvényének tekintélyét, súlyosan veszélyeztetik Kína nemzeti szuverenitását, biztonságát és fejlődési érdekeit, és komolyan aláássák a hongkongi társadalom általános stabilitását.

Ez nemcsak arra világít rá, hogy a hongkongi nemzetbiztonsági törvény megalkotása nagyon is sürgető feladat, de arra is, hogy nyilvánvaló hiányosságok és hibák vannak a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület jelenlegi választási rendjében, és hogy a szükséges intézkedések meghozatala nem tűr halasztást.

A fenti problémák megoldása érdekében, hogy Hongkong szebb jövőjét biztosítani lehessen, szükségszerű és elkerülhetetlen, hogy a „hazafiak által kormányzott Hongkong” elv érvényesüljön. A 2020 júniusában a Kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottsága által elfogadott A Kínai Népköztársaság Hongkong Különleges Közigazgatási Terület nemzetbiztonságának védelméről szóló törvénye fordulóponttá vált Hongkong számára, amellyel visszatérhetett a helyes pályára, a káoszból a rendhez.

Idén március 11-én a 13. Országos Népi Gyűlés negyedik ülésszaka elfogadta az Országos Népi Gyűlés határozatát a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület választási rendjének fejlesztéséről. Március 29-én és 30-án az Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottsága felülvizsgálta, majd jóváhagyta a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület kormányzója és a törvényhozói tanács megválasztására vonatkozó eljárást, a kiválasztására szolgáló módszert, amely újabb mérföldkő volt az „egy ország két rendszer” intézményrendszer fenntartása és javítása, valamint Hongkong hosszú távú jólétének és stabilitásának biztosítása érdekében.

Ez egy alkotmányos és meg nem kérdőjelezhető lépés volt. Minden egységes kormánnyal rendelkező ország alkotmányos rendszerének része és politikai gyakorlata a helyi választási rendszerről szóló központi döntéshozatal. A különleges közigazgatási terület választási rendszerének fejlesztése központi kormányzati hatáskörbe, nem pedig a különleges közigazgatási terület autonómiájának keretei közé tartozik. Tekintettel arra, hogy Hongkong Kína különleges közigazgatási területe, a Hongkong politikai rendszerével – így a választási rendszerrel is – kapcsolatos döntéshozatali jog a központi kormányt illeti.

Kína egységes kormánnyal rendelkezik, az alkotmánya pedig arról, hogy a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület létrehozására, a különleges közigazgatási terület intézményrendszerének kialakítására a központi kormány jogosult. Az Országos Népi Gyűlés – mint az alkotmányban meghatározott legmagasabb szintű államhatalmi szerv – a hongkongi választási rendszer tökéletesítését célzó alkotmányos intézkedése nemcsak az alkotmány rendelkezéseinek és elveinek felel meg, de Hongkong Alaptörvényének is, továbbá szilárd politikai és jogi alappal rendelkezik. Legitimitása és alkotmányossága nem teszi lehetővé, hogy bárki beleszóljon.

Ez a lépés a népakarat támogatását élvezi. A hongkongi lakosság túlnyomó többsége hagyományosan hazaszerető, és Hongkongot is szereti. A Hongkongi Különleges Közigazgatási Terület választási rendjének tökéletesítésére irányuló határozatra a hongkongi társadalom minden körében pozitívan és támogatólag reagáltak. A határozat elfogadásának napján a hongkongi emberek és szervezetek az élet minden területéről összefogtak, hogy népszerűsítő és értelmező események sorozatát és a teljes Hongkongra kiterjedő aláírásgyűjtést indítsanak.

Március 21-ig több mint 2,38 millió hongkongi vett részt az általuk szervezett online és offline aláírásgyűjtésben, támogatva az Országos Népi Gyűlésnek a hongkongi választási rendszer tökéletesítésére vonatkozó határozatát. A „hazafiak által igazgatott Hongkong” elv a hongkongi társadalomban széles körben elismert, és támogatást élvez.

Ez a lépés határozott és erőteljes, nemzetközileg elfogadott. Számtalan fejlődő ország határozottan osztja Kína álláspontját a Hongkonggal kapcsolatos kérdésben. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 46. ülésszakára hetven ország közös jelentést készített, amelyben megerősítette, hogy támogatják Kínát, az „egy ország, két rendszer” érvényesítését a Hongkong Különleges Közigazgatási Területen, hangsúlyozva, hogy a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület Kína szerves része, és felszólítva minden országot Kína szuverenitásának tiszteletben tartására, a Hongkong és Kína belügyeibe való beavatkozástól való tartózkodásra. További több mint húsz ország pedig az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén Kína mellett érvelve szólalt fel a hongkongi kérdés kapcsán. Minek ott a szó, ahol oly ékesen beszél a tett! Az észszerűség az emberek szívében lakozik.

Mint arra Hszi Csin-ping elnök úr is rámutatott, a hazafiság a kínai nemzet szellemének lényege.

A hazafias szellem mélyen gyökerezik a kínai nemzet szívében, és a kínai nemzet szellemiségének építőeleme.
Összekovácsolja hazánk minden nemzetiségének egységét, és nemzedékről nemzedékre ösztönzi nemzetünk gyermekeit, hogy fáradhatatlanul küzdjenek az anyaország fejlődéséért és jólétéért. Március 15., Magyarország egyik nemzeti ünnepe alkalmából ismét átolvastam a nagy költő, Petőfi Sándor hazafias verseit. Orbán Viktor miniszterelnök szerint haza csak addig van, amíg van, aki szeresse. Ezzel mélységesen egyetértek.

Körülnézve a világban azt látjuk, a köztisztviselők és a köztisztviselői pozícióra pályázók iránti – országtól független – alapvető politikai erkölcsi elvárás az anyaország iránti hűség. Hongkong választási rendszerének tökéletesítését a „hazafiak által igazgatott Hongkong” elvnek kell vezérelnie. Az „egy ország, két rendszert” egy olyan hajónak kell elképzelni, amely nemcsak Hongkong sikeres jövőjét, hanem a hongkongiak jólétét is magában hordozza. Csak akkor lehet ezzel a hajóval folyamatosan és messzire utazni, ha kitartunk a „hazafiak által igazgatott Hongkong” elv mellett. Meggyőződésünk, hogy a Hongkong Különleges Közigazgatási Terület választási rendszerének fejlesztése Hongkongot egy szebb jövő felé vezeti.

(A szerző Kína magyarországi nagykövete)

Kapcsolódó írásaink

Galsai Dániel

Galsai Dániel

Kettős mércétlenség

ĀFricska. Amikor olvastam, szinte könny szökött a szemembe. Még az is felmerült bennem, hogy a szerzőt valamiért megérintette Krisztus halála és feltámadása, ami nem nagyon látszott eddigi munkásságán

Őry Mariann

Őry Mariann

Európai reneszánsz

ĀElemzések hada, okoskodás, pánikkeltés, populistázás követte a nagycsütörtöki magyar–olasz–lengyel találkozót a világsajtóban és a közösségi oldalakon