Deme Dániel

Vélemény és vita

Európai értékek szótára

A vallástudományban ismert az úgynevezett szinkretizmus kifejezés: fogunk egy régi fogalmat, ezt formailag megőrizzük, de egy teljesen új tartalommal töltjük meg

Ezt tették régen a misszionáriusok, amikor olyan népekkel próbálták megismertetni a keresztény hitet, akiknek teljesen idegen volt a zsidó-görög filozófiai örökség, amelyből a kereszténység táplálkozik. Így például a mennyország fogalmát eleinte összekötötték idegen népek túlvilági mítoszaival, vagy régi vallásukban ismert áldozatgyakorlatra mutattak, amikor Krisztus kereszten bemutatott áldozatáról beszéltek.

A szinkretizmus nem ismeretlen a modern európai baloldal számára sem. Fogják azon évszázadok során kialakult fogalmakat, amelyek minden európai nemzet tagja előtt ismertek, és ezeket egy új, gyakran teljesen idegen tartalommal látják el. Kultúránk alappilléreit, amelyek egy nemzetállamokon túlmutató közösséget alkottak, amit Európának neveztünk, most ellenünk fordítják úgy, hogy ezt legtöbben nem is tudatosítjuk. Nemes célok zászlaja alatt menetelünk, míg végül megértjük, hogy gyűlölet és kapzsiság hajtotta érdekcsoportok ügyét vonjuk igás állatként. Ezt elkerülendő, hadd kínáljak fel egy kis kéziszótárt a mai baloldal által kisajátított és meghamisított fogalmak magyarázatához:

• Antiszemitizmus – a konzervatív és nemzeti erők náci ideo­lógiával való társításának eszköze, amivel elháríthatjuk a tömeges bevándorlással és az integráció sikertelenségével kapcsolatos minden kritikát. Az általunk betelepített muszlim közösségben megjelenő szinte járványszintű zsidógyűlölet­ről e fogalom átírt változatával irányítsuk át a figyelmet a nemzeti érzelműekre.

• Rasszizmus – az európai bevándorló hátterű közösségekben fellépő aránytalanul magas bűnözési statisztikák, munkakerülés és társadalmi összetartás hiányát leplező fogalom. Minden ilyen kritikát előítéletnek, az érintett társadalmi rétegek bőrszínét tekintő irracio­nális gyűlöletből származó alaptalan kritikának degradáló fogalom.

• Tisztelet – a társadalom építésé­ben lemaradó vagy azt aktívan gátló csoportok életmódjának legitimálása. Ne csak toleráld, de bátorítsd és ünnepeld is azokat, akik nem képesek és nem is hajlandók támogatni azt a munkát, amely egy nemzeti léttérben évszázadok óta zajlik.

• Emberi jogok – érdemek nélkül követelt és megszerzett kiváltságok a termelő és szabályokat betartó többségi társadalom rovására.

• Tolerancia – hagyományos értékeinkkel ellentétes, egyéni jogain­kat sértő, társadalmi összetarto­zá­sunkat bomlasztó gyakorlatok, szokások, nézetek erőszakos elfogadtatása, egyenrangúsítása.

• Szabadság – szabályok, törvények és tradíciók következmények nélküli megsértésének tolerálása, az ilyen esetek ellen felszólalók reak­ciós bigottként való megbélyegzésének eszköze.

• Igazság – amit a tények, empirikus valóság, történelmi emlékezet, racionális érvelés minden téren megcáfol, azt erőltessük tovább belső meggyőződés alapján, hamisítással és megvesztegetéssel mindaddig, amíg az emberek többségét sikerül megtéveszteni. Utána pedig szavazatra bocsátjuk, és elnevezzük demokratikus akaratnyilvánításnak.

• Szolidaritás – cinkosság. Ha elég sokan összefogunk az általunk teljesen nyilvánvalóan félrekezelt politikai döntések értelmezésében, a végén valahogy mindig igazoljuk magunkat. Ezt a fogalmat aktívan használjuk fel azon hangok végleges elhallgattatására, melyek hibás döntéseink meghozatala előtt világosan figyelmeztettek a következményekre.

• Összefogás – amikor ezt politikusok saját maguknak terjesztik elő mint feladatot, a fogalom alatt általában képzeljünk el egy luxusszállodában lezajló többnapos fényűző összejövetelt. Ha ezt ugyanezek tőlünk kérik, ilyenkor pont arra a társadalmi összetartó erőre apellálnak, melynek elítélésére épp az előző pezsgős alkalom során adtak ki közös deklarációt.

• Univerzális értékek – egy szűk, de annál hangosabb és erőszakosabb elit hatalmi érdekeit képviselő meggyőződéscsomag.

Persze a régi fogalomtárunk már nem elég gazdag mindannak a kifejezésére, melyet elődeink legvadabb álmukban sem tudtak volna megálmodni. Így a világ mai urai új kifejezéseket kovácsoltak üdvözülésünkre, amelyből egy-két példát érdemes megemlíteni.

• Multikulturalizmus – különböző népek, kultúrák békés egymás mellett élése egyenrangú partnerként. Értsd, paralel társadalmak egymással ellentétes és összeegyeztethetetlen értékrendjeinek, szoká­sainak erőszakos érvényesítése a többségi befogadó társadalmak rovására.

• Nyílt társadalom – az embereket egymástól elválasztó, idejétmúlt határok, a nemzetek közti konf­liktusok népességkeveredés alapú megszüntetése. Értsd, európai lakosságcsere, nemzetállamok területi és kulturális autonómiájának erőltetett felszámolása, a radikális baloldal etnikai alapú politizáláson nyugvó hatalomra juttatása.

Ebben a mesterségesen gerjesztett bábeli nyelvzavarban nagy nyelvújítónk, Kazinczy szavai jutnak eszembe: „nem lehet ott eszméket tisztogatni, ahol a nyelv az eszméket összezavarja”. A mi feladatunk pedig ebben az, hogy megakadályozzuk az új, baloldal által becsempészett értelmezések meghonosodását. Ha a fogalomtárunkat átengedjük nekik, akár otthonaink ajtaját is nyitva hagyhatjuk új választóik előtt.

(A szerző teológus, újságíró)

Kapcsolódó írásaink

Őry Mariann

Őry Mariann

Gyurcsány bábszínháza

ĀEgészen elképesztő magyarázkodásba kezdett a magyar balliberális oldal az elvesztett borsodi időközi választás után. A főszereplők szerint mindenki hibás, csak ők nem

Kondor Katalin

Kondor Katalin

Örökös ködösítők

ĀNem tudom, csak sejtem, hogy cseppet sem véletlen, sokkal inkább szándékos a cél a politikában: homályban tartani fontos fogalmak jelentését, azaz nem nevezni néven és nem magyarázni érthető szavakkal, indoklással, mi mit jelent