Hétvégi melléklet

2019. február 9.

0209

Múltbúvárok

Vers

Babits Mihály: Térítők

Kiket a jó vetést a vad világba
szétszórni vitt a jámbor indulat
Amerikába sötét Afrikába
hol nyomotokban uj szellem gyulad.

Ti fogtatok minden nyelvet igába
hogy minden nyelv dicsérje az Urat
arcát a föld előttetek kitárta
tiportatok nem sejtett új utat.

Volna csak bennem is hit oly erős
mint bennetek, erősítő varázsként:
lehetnék én is ugy miként ti hős.

Kit a kétség hitétől messze vitt el
nem kaphat uj célt? S nem lelhetni másként
uj földeket, csupán a régi hittel?

1909 körül
 

Sárga papírok titkai

A mellőzött mester

„A tanítás mellett könyvet írt, tanulmányokban tisztázta a magyar történelem egy-egy, addig kikutatatlan részletét”

Vitéz Anita

„Minden magyar felelős minden magyarért” – hangzik Szabó Dezső író, az Eötvös Collegium első nemzedéke tagjának sokat idézett és politikai körökben is közkedvelt szentenciája. Nagy feladat ez, amely nemcsak elszántságot, hanem minden döntés előtt, alatt és után is komoly lelkiismeret-vizsgálatot kér. Szabó Dezső ugyanis nem szűkíti sem térben, sem időben a kört. A „minden magyarban” tényleg mindenki benne van az elsőtől az utolsóig: felelősségünk éppúgy vonatkozik apáink-nagy apáink korára, azaz múltunkra, mint fiaink és unokáink idejére, a jövőnkre és a jövőjükre.

De mit kezdjünk azokkal a honfitársainkkal, akiket nem hozott lázba egyszer sem életük során apáik története? Semmit – mi beszéljünk azokról, akik rajongva hallgatták nagyszüleik életmeséit, és füstszagú téli estéken falujuk, közösségük
históriáit. Beszéljünk azokról, akiknek misztérium a múlt: szakrális és megismerhetetlen, de ellenállhatatlanul vonzó. Mert ebben a sokat látott népben minden széthúzás ellenére már évszázadok óta széles szolidaritást – kocsmaasztaloktól az Akadémiáig – a múlt szenvedélyes keresése is teremt.

Miért fontos a múlt kutatása? A többség számára a múltra tekinteni kizökkenés, utazás vagy éppen igazolása a jelennek. De van egy maroknyi társaság minden korban, amely beleszerelmesedik a sárga papírok titkaiba, életre szóló hivatássá teszi a múlt búvárlatát, és szaktörténész lesz. Lehet, hogy kevesen vannak, lehet, hogy észre sem veszik őket, de a művelt világ szemében ők a „látók”, ők a téren-időn át „minden magyarért felelős” tudósok.

Honnan jöttek ők? Kinek köszönhetjük őket? Műveikben az olvasottabbak könnyedén fölfedezhetik az elsajátított eszméket és a megelőző korok gondolkodóit: mindazt, amit szorgalmuk beépített. Van azonban egy láthatatlan hatás, ami a tehetséget célozza, és bár minden másnál meghatározóbb tud lenni, mégis számtalanszor rejtve marad.

Beszéljünk egyszer a tanárokról. Mert a tudós hivatkozik elődeire és pályatársaira, szorgalmasan lábjegyzeteli a munkáját, világossá téve ezzel szellemi igazodási pontjait. De a tanár még hivatkozás se. Pedig ha nincs, talán semmi sem úgy alakul, ha nem tereli és alakítja a rábízottakat, hiába a szorgalom és tehetség, mert nincs forma, amit megtölthetne.

Szekfű Gyula, Domanovszky Sándor, Szentpétery Imre, Szabó Dezső, Kodály Zoltán. Íves pályájuk egy origóból indult, egyazon intézményből, csaknem egy időben: Eötvös collegiumi éveik iránymutatása nyomán lettek szemléletformáló, „minden magyarért felelős” magyarok. Eltérő életpályáik ellenére volt egy mester, aki mindnyájukra hatott, akinek szelíd terelgetése segített megtalálni a tudományterületet, ahol ki-ki kiteljesedhet, és a hangot, amellyel nemzetet szolgáló formába önthetik munkájuk gyümölcsét. Néhány nap múlva, február 12-én lesz százhatvan éve, hogy ez a mester, Mika Sándor megszületett.

Ki volt ő?

Egy szerény ember, egy többgyermekes család egyetlen keresője. Élete végén – s ez mindössze ötvenhárom évet számlál – súlyos betegségektől meggyötört férfi. Egy kemény, dolgos magyar, abból a fajtából, amely a szívós, becsületes, mindennapi munka tüzében edződött.

Mika Sándor tudósként azonosította a muhi csata dátumát, és meg találta a székely zászlót, tanárként emberséges magyarságra, az elnyomás megvetésére és a szabadság szeretetére tanította a fiatalokat
Mika Sándor tudósként azonosította a muhi csata dátumát, és meg találta a székely zászlót, tanárként emberséges magyarságra, az elnyomás megvetésére és a szabadság szeretetére tanította a fiatalokat
Fotó: Kuthy Zoltán magántulajdona (d

Ahogyan Mikó Imre gróf, államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történetíró mondta a dualizmus idején: „Valójában két foglalkozás van csak: az egyik a földet műveli, a másik az elmét.” Mikó, aki még életében kiérdemelte az „Erdély Széchenyije” jelzőt, ezzel a szentenciával két társadalmi csoportra ruházta a nemzetmegtartó erőt: a parasztra és a tanárra.

Erdélyből jött Mika Sándor is. Brassóban született 1859. február 12-én, Mika Károly fiaként. Mika Károly – akinek apja még vállalkozó volt a cseh fővárosban – műegyetemet végzett Prágában, majd a Habsburg Birodalom keleti részén, Erdélyben kapott építészmérnöki állást. Háromszékbe költözve feleségül vette Könczei Karolinát. Kettejük második fiúgyermeke volt Mika Sándor, aki édesanyja származása után székelynek tartotta magát. A brassói katolikus főgimnáziumban tanult, ahonnan a kolozsvári egyetemre vezetett az útja.

Szilágyi Sándor, a dualizmus korának egyik legnagyobb történésze – kinek apja nem mellesleg az első, Magyar Hírlap néven megjelenő napilap főszerkesztője volt – vette szárnyai alá az egyetemen, Mika pedig a tanulóévek alatt állami ösztöndíjasként megjárta Berlint és Párizst. Datálta a tatárjárás legnagyobb ütközetét, a muhi csatát, s rájött, hogy a magyar középkor történetét forráskiadások és segédkönyvek nélkül jól megírni lehetetlen. És tisztában volt azzal is, hogy a pozitivista, adatközpontú történetírás mellett elengedhetetlenül szükség van művelődéstörténetre.

Ő tudta azt is, hogy egyetlen élet kevés mindezekre – különösen akkor, ha az olyan sokféle betegségtől gyötört, mint az övé már fiatal korától. Nem kevés viszont ez az élet akkor, ha tapasztalatát tanításba forgatva olyan nemzedéket nevelhet, amely – rá- ébredve a történettudomány hiányosságaira és az elvégzendő feladatokra –, lassanként fölszámolja a fehér foltokat. Mika azonban nem kapott katedrát.

Miután 1879-ben tanári oklevelet szerzett és ledoktorált, magántanárként helyezkedett el Kolozsvárott, az akkor tanszékvezető professzor nélküli történelmi tanszéken. A kolozsvári egyetem ugyan jelölte őt a tanszék élére, de gyönge egészségére hivatkozva helyébe végül egy újságírót neveztek ki. Mika Sándor 1886-ig maradt ott, amikor különleges meghívást kapott egy kísérleti oktatási intézménybe. Rombauer Emil (1854–1914) vegyész, oktatásszervező, selmecbányai gimnáziumi tanár Brassóba hívta, egy újonnan megalapítandó főreáliskola tanári karába.

Főreáliskola típusú oktatási intézmény hivatalosan nem létezett akkor, az iskolatípus eszményét Eötvös Józsefnél kell keresnünk. Eötvös már első kultuszminisztersége idején, 1848-ban megkísérelte újjászabni a magyarországi középiskolai oktatást, terveinek kidolgozása azonban második hivatali idejére maradt.

Az 1870-ben megalkotott iskolareform tervezetében négyosztályos alreáliskola és háromosztályos főreáliskola állt, utódja, Trefort Ágoston azonban egyszerűsített a tervezeten: csak a klasszikus gimnáziumot és reáliskolát hagyta meg. Előbbi a görög–latin műveltségre épülő humán tudást preferálta, míg utóbbi a modern nyelveket és a természettudományt.

Noha az eötvösi főreáliskolát az 1883-as treforti törvény kihagyta, a miniszter egy korábbi brassói látogatása során rábólintott a kísérleti jellegű oktatási intézmény fölállítására. Az iskola célja az volt, hogy a klaszszikus műveltségre nevelő gimnáziumokkal szemben praktikus, magyar nyelvű tudást adjon, amely a helyi társadalmat szolgálja és legfőképpen helyben tartja a vállalkozó, megmagyarosodó középosztályt. A dualizmus kori asszimiláció zenitjén ez nem elhanyagolható szempont volt. De miért pont Brassóra esett a választás?

Az ország keleti végeit – részben talán az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban megmutatkozó erdélyi román magatartás tapasztalatára emlékezve – kiemelt figyelemmel kísérték már ekkor a hegyek mögül erősödő román nacionalizmus miatt. Egy brassói mintaiskola sikere a magyar oktatás bástyájává válhatott. S hogy mennyire komolyan gondolták ezt, az a tanári kar öszszetételében is megmutatkozik: itt oktatott a század utolsó éveiben Horger Antal nyelvész, a szegedi egyetem későbbi „fura ura” is.

A brassói főreáliskola lehetőséget teremtett arra, hogy Mika Sándor végre olyan oktatói munkához jusson, amiben kiteljesedhet: így, a mellőztetés ellenére, egy eldugott határvárosban sem maradhatott titokban tehetsége, amelynél talán csak szerénysége volt nagyobb. A tanítás mellett könyvet írt, tanulmányokban tisztázta a magyar történelem egy-egy, addig kikutatatlan részletét, előadásokat tartott és beszédeket mondott, egyszóval élénk társadalmi életet élt, miközben olyan, évszázadok óta érintetlen és olvasatlan forrásokat vett elő, amelyek a magyar történelem mára már meghatározó eseményeihez és összefüggéseihez tartoznak.

„Mika Sándor volt a brassói főreáliskola első teljes tanártestületének egyetlen erdélyi származású, méghozzá brassói születésű tanára – írja a róla szóló nekrológban Rombauer Emil, tárgyalva egyúttal Mika könyveit, cikkeit, tudományos tevékenységét is.

– De Mika irodalmi munkásságának súlypontja mégis az iskolára vonatkozott. Középiskolai világtörténelmi tankönyvei tankönyvirodalmunk terén korszakalkotók voltak, és az azóta megjelent összes történelmi tankönyvek Mika nyomdokain haladnak. Az anyagnak korlátozása, az igazán lényegesnek kiválasztása és ennek művészi nyelven való előadása és áttekinthető összefoglalása ezen tankönyveinek vezető gondolatai. Történelemtanításunkra nézve tankönyveinél még fontosabbak Történelmi Olvasókönyvei, melyek közül az egykorú történelmi kútfők közül a tanulók által is érthetőket és élvezhetőket közölve, ezek olvasmányát teszik a történelemtanítás alapjává és központjává, és ezáltal a tanulót mintegy közvetlen kapcsolatba hozzák azon korra, amelyről tanul.”

És ha mindez nem volna elég, közben a polgári hagyományokkal bíró város magyar értelmiségi körének része.

Innen helyezték át Budapestre 1892-ben, a VII. kerületi, ma Madách Imre nevét viselő Barcsay utcai főgimnázium történelemtanárává. Mire Mika a fővárosba került, már túl volt a történelemtanítás módszertanának megalapozásán, tisztázta a német pozitivizmus vezéralakja, Leopold von Ranke hatását a középkorkutatásra, és nem mellesleg azonosította az erdélyi fejedelmek hadizászlói közül azt az égszínkék – Máriás – lobogót, amelyet ma a nemzeti függetlenség, az autonóm büszkeség jelképeként tisztelünk középületeinken is: a székely zászlót

A rövid Barcsay utcai gimnáziumi tanárkodás után 1895-ben érkezett el élete nagy pillanata, a hivatás nagy lehetősége: az Eötvös Collegium. Ez nem középiskola volt már, nem azt kellett tanítani és formálni, aki jött, hanem az jött, akit kiválasztottak, akit érdemesnek tartottak. Az elit. Ezeket a fiatalokat arra választották ki, hogy szétvigyék a legmodernebb műveltséget a legeldugottabb kisváros gimnáziumába is.

Kire bízhatta volna a nemzetnek ezt a szellemi aranytartalékát a gondos kultúrkormányzat – élén a főreáliskolákat megálmodó Eötvös József fiával, Loránddal –, ha nem a hétpróbás, minden körülmények között megálló tanáremberekre? Olyanokra például, mint a félig cseh származása ellenére is magyartudatú, Berlint és Párizst megjárt Mikára.

Rombauer Emil, aki eddigre már szintén Budapesten tanított, Eötvös Loránddal való ismeretsége nyomán ajánlotta a miniszter figyelmébe az újonnan alakítandó tanári elitképző intézet történész szakvezetői székébe Mikát. Eötvösnek jó érzéke és kiváló kapcsolatrendszere volt átlátni a korabeli magyar szellemi élet meghatározó alakjait, az első tanárok tehát minden szempontból a legalkalmasabbak közül kerültek ki.

Nem is ők lettek volna, ha az Eötvös Collegium tanári székeibe kerülve „csak” végrehajtják a nemzedékek óta várva-várt parancsot, ha „csak” precíz módszertanra nevelnek egy sor tehetséges fiatalt. Nem.

Mika és kollégái körülnéztek fiatalon a világban, ismerték a bölcsésztudományok legnagyobb európai intézményeit, és mérlegre tették, hány élet programjával van lemaradva a magyar műveltség a Nyugattól. Amit pedig ők tudtak, de elvégezni egyetlen élet ideje alatt – és ezt is tudták – lehetőségük nem adatott, arra fölkészítették legjobb tanítványaikat.

Mi is volt ez az intézmény, és miért volt szüksége éppen egy Mikához hasonló egyéniségre? Az Eötvös Józsefről elnevezett Eötvös Collegiumot Eötvös Loránd álmodta meg, az 1895-ben kelt alapító okiratot mégis már utódja, Wlassics Gyula kultuszminiszter írta
alá. Olyan tanárképző intézetet akart, amely egyszerre nevel tudósokat és a jövő nemzeti értelmiségét jó pedagógiai érzékkel oktató tanárokat. A „tudóstanár” fogalma – amelynek Mika már a Collegium megalapítása előtt
mintájává vált – hamar összekapcsolódott az új intézménnyel.

Az első években a Csillag (ma Gönczy Pál) utcában, 1910-től pedig a gellérthegyi Ménesi úton működő Collegium néhány év alatt fogalommá, a második világháború idejére pedig a magyar műveltség kősziklára épített házává vált. „Ez az otthon bocsátotta útra a collegiumi első, nagy nemzedéket. (…) A Collegium helyét a magyar szellemi életben éppen ez a nemzedék határozta meg, a Horváth János, Gombocz Zoltán, Kodály Zoltán, Szekfű Gyula nemzedéke” – írja több évtizeddel később a Szekfű-tanítvány MTA-elnök, szintén egykori collegista Kosáry Domokos.

Mika Sándor jelen volt az Eötvös Collegium születésekor, tanári tevékenysége közvetlenül is alakította az intézmény arculatát, és nem csak a történész tanárjelöltek körében – ahogyan egyébként az igazgatótól kezdve a teljes tanári kar hatott mindenkire. Szekfű Gyula így emlékezett beköltözésére és Mikára. „Egy szombat este érkeztem a Csillag-utcába, másnap délelőtt fogadott az igazgató úr [Bartoniek Géza], szokott látszat-szigorúságával, mely akkor tényleg szigorúság volt, hiszen tízperces beszélgetés alatt tönkreverte gimnazista álmomat, hogy irodalmat tanuljak az egyetemen, s ehelyett történésszé tett.” Még mielőtt fölocsúdhatott volna, az igazgató és a tanári kar Budafokra ment futballozni, hogy azt a szomszédos sörgyár vendéglőjében egy kötetlen, sörös vacsorával vezesse le. „Akkor láttam és beszéltem először egy szelíd szavú, szelíd pillantású tanárral, Mika Sándorral, a Collegium történelemtanárával. Este hazamenet már megbékéltem a történészi pályával, hiszen azon ő fog vezetni. A kollégiumi tanárokat tényleg »vezető tanárnak« nevezték akkor. (…) Egy futballdélutánon dőlt el, hogy történész legyek, a valóságban a Collegium fegyelme és Mika Sándor személyisége tett azzá.”

„Ezt a személyiséget ma már nehéz is másképp ábrázolni, mint hatásaiban” – írja le megállapítását Szekfű Gyula. A Collegium ugyanis bentlakásossága és a tanárokkal kialakított bensőséges viszony folytán meghittebb, zártságával is szabadabb és a tudományágak között átjárhatóbb közeget biztosított. „Igazgató és vezető tanárok megnyitották előttünk családi otthonukat, Mika Sándoréké, anélkül, hogy akkor bárki is mondta volna így, vendégszeretetben és műveltségben, minden formájában az »európai« és a »magyar« szintézise volt.”

Mika egyszerre tanította pontos filológiára a collegistákat és olvastatta el velük a francia és német szépirodalom remekműveit, hogy a leendő tudóstanárok ne csak pontosan fogalmazó, felkészült kutatók legyenek, hanem irodalmi igényű, mindenkihez szólni tudó, valódi bölcsészek. Az irodalom emellett korszellemet is tükrözött, formálta a fiatalok szemléletét, közéleti kérdésekre érzékenyítette őket. „[Mika] anélkül, hogy a szabadságról és zsarnokságról prédikált volna nekünk, tervszerű vezetése alatt – ma már tudom – ugyanolyan szabadságszeretetet sajátítottunk el, mint Pulszky nemzedéke a negyvenes években” – írja Szekfű, öntudatlanul is visszautalva arra a reformkorra, amelyben Eötvös József először fogalmazta meg a főreáliskolai eszményt.

Mika Sándor tehát a bölcselet és a közélet összefonódását nem feladatként, hanem látásmódként adta tanítványai elé: ritkán politizált, „de a saját körében, ahol kompetens volt, semmit sem mulasztott el meggyőződése kifejezésére s ezzel a jövő alakítására. A századfordulón, ha szűk körben is, ő tanított emberséges magyarságra, az elnyomás megvetésére, a szabadságnak a szeretetére sok fiatalt, anélkül, hogy az ízlésről és a tisztaságról le kellett volna mondanunk. Az Eötvös Collegium szellemi arculatának… ő volt egyik legnagyobb szellemi kialakítója.”

Budapesten éppúgy nem lett belőle egyetemi tanár, mint ahogyan Kolozsvárott. A tudomány legfontosabb intézményei, az Akadémia és a Történelmi Társulat nem vettek tudomást róla, nem is ismerték őt, az egyik megüresedett budapesti tanszék betöltésénél is mellőzték. „Így mindazon szellemi gazdagság, mellyel érett korában rendelkezett és melyet oly szíves készséggel, valódi lelki örömmel osztogatott szét ahol csak tehette, a Collegiumban maradt…” Szekfű – és vele együtt minden közeli és távoli tanítványa – ezáltal viszont csak többet kapott a mester figyelméből. Nagyobb szünetek előtt, karácsonykor és húsvétkor megbeszélte velük a szünidőre hazavitt olvasmányaikat, visszaérkezéskor pedig „elfogulatlan beszélgetésekben” vesézték ki a könyveket.

Szekfű Gyula, a hűséges tanítvány 1913-ban első komolyabb, A száműzött Rákóczi című munkáját „In memoriam optimi magistri Alexandri Mika”, azaz „a legjobb mester, Mika Sándor emlékének” ajánlotta. A mű, amely a szerző szándéka szerint végre „fölszámolta a hazaszeretet címén űzött történelemhamisítást”, és egyúttal nem félt tudományos alapon megkérdőjelezni a protestáns szemléletű, nemzeti történetírást, számos kritikát kapott. A botrány viharába pedig bekerült a mű dedikációja is, az Akadémia szabályzata ezért azóta tiltja, hogy akadémiai kiadványt élő vagy holt személynek dedikáljanak.

Mika Sándor élete virágjában, betegség miatt költözött el ebből a világból. Az utána maradó űrt érdemeihez hasonlóan hoszszan lehetne taglalni, de tehetségét mi sem bizonyíthatná jobban, mint hogy „minden magyarért felelős” tanítványai generációk számára jelentettek s jelentenek igazodási pontot a mai napig, tudományterülettől függetlenül. A hátrahagyott életművet talán három fogalom tudja a legérthetőbben a magyar szellemi élet horizontjára rendezni: emlékezet, műhely, utánpótlás. Emlékezet kell, és emlék-őrzők kellenek, akik fenntartják nemcsak a kiváló tudóstanár alakját és örökségét, hanem az eszményt is, amit megtestesített: az alázatos, szerény, fáradhatatlan és szeretetteli nevelőét.

Mika fölismerte, hogy hiába a tehetség és a szorgalom, van, amire egy élet is kevés. Eötvös Józsefhez és Eötvös Lorándhoz hasonlóan tudta, hogy egy jó könyvnél többet ad a hazának egy jó tanítvány, s nem lehet semmi sem fontosabb az utánpótlás fölnevelésénél.

 

Válogatás Jókai Mór elbeszéléseiből

Mégsem lesz belőle tekintetes asszony

„...nem kellett az ő kolbászait, gömböceit hírlapokban ajánlgatni...”

(1.)
 

Kondor János uram tisztességes polgárember volt Debrecen városában; hivatására nézve hentesmester. Ott lakott a Nagy Péterfia utcán, saját házában; cifra címere nem volt ugyan, ami az embereket az utcáról behívogassa, hanem azért rátalált a házára minden ember, akinek valami igazán jó serpenyőbe való kellett; meg is lehetett azt ismerni arról a nagy bécsi szederfáról, ami kihajolt a kerítésen át az utcára.

De büszke is volt a maga mesterségére. Nem kellett az ő füstölt sonkáinak, pörkölt szalonnaoldalainak auszlágkasztni, nem kellett az ő kolbászait, gömböceit hírlapokban ajánlgatni, mégis híresek voltak azok messze földön.

Hiszen más országban is össze tudják aprítani a húst, s megint beletölteni valami bőrtokba, de csak nem debreceni kolbász az azért. Kondor János uram ismerte is mindazokat a mendemondákat, amik a külföldi hentesműveket gyanúsakká teszik, hogy saját nemzeti kedvenceinket annál kívánatosabbakká varázsolják. Hogyan készül az olasz szalámi kiválólag szamárhúsból, azért is olyan átkozott kemény, s azért az olaszok olyan rossz katonák, akik azzal élnek. Hát a német frankfurti virslije? Nem egy embernek elmondta Kondor János uram azt a megtörtént esetet, mikor egy bécsi hentesné, kinek férje frankfurti virsliket készített, kihirdeté, hogy elveszett a kis kutyája, ilyen meg ilyen volt; aki megtalálja, öt forintot kap; hát délben csak beállít hozzá egy szabólegény, s kérdi tőle: – piros szalag volt a kis kutya nyakán, ugye? – Az ám. – No hát itt van! – szólt a szabólegény, egy kettéharapott virslire mutatva, melyből piros szalagdarab virított elé.

Azt a virslit a hentesné férjénél készítették. De éppen rémséges eset volt az, amit a párizsi hentesművészetről tudott előadni Kondor János uram, pedig könyvből olvasta, amelyikben a történet le is volt rajzolva fametszésben, hogy tudniillik ott egy házban egy fürdőmester meg egy hentes laktak együtt; a hentes híres volt kolbászairól és húspástétomairól, míg egyszer kiderült, hogy a fürdőmesterrel egyetértve, a fürdőbe vetődő idegeneket szokták lemészárolni, s így a jámbor párizsiak éveken át, tudtokon kívül emberevő kannibálok voltak, kik az idegenek húsából lakmároztak. Amit végre az angol kolbászokról hallani, az éppen leírhatatlan borzalom; minthogy sertéseiket olyan dolgokkal táplálják, aminőkre mi undorodva gondolunk, annálfogva az azokból készült kolbászban kolbászméreg fejlődik ki, amitől világít sötétben a hurka, mint egy csomag krajcáros gyufa, s aki eszik belőle, soha semmi kirurgus meg nem menti életét. Hát még ha a trikhinek is fel lettek volna már fedezve, amiket csak a múlt években találtak fel a németek saját sertéssonkáikban, akkor lett volna
csak Kondor János uram nemzeti büszkeségének nagy elégtétele, miután elismert adat, hogy magyar sertésekben sehol sem találtattak e rettenetes, leírhatatlan, fonálvékony, németölő fenevadak. Mindezen vádakkal nem illette soha senki a jó debreceni kolbászt, mert azt mindenki láthatta, hogyan készül? elkezdve a kukoricának sertéshússá átalakításától, egész annak citrommal, fokhagymával vagy majoránnával összekevert állapotában bekövetkező behüvelyeztetéséig.

Tehát Kondor János uram méltán becsülte azt a mesterséget, amit űzött. Meg is élt belőle tisztességesen, szerzett is utána, volt mellette jó egészsége, izmos, gömbölyű termete, illendő becsülete s házi megelégedése.

Csak egy fogyatkozást érzett; azt, hogy egyetlen gyermeke nem volt fiú. S minthogy nem volt fiú, természetesen leány volt.

Mert ha fiú lett volna, akkor lehetett volna őt fiatal korában mindjárt bevezetni az apja mesterségébe, s időjártával egészen a két kezére lehetne bízni az üzletet, ahogy tett ővele is az apja, avval meg a nagyapja és így föl, ki tudja, hányadíziglen? Hanem már őutána nem következvén más, csak leány, ennek még előbb jövendőbelit kell keresni, aki hozzávaló legyen, aztán majd időjártával a ház jó hírét a piacon fenntartsa, rámaradván a ház és a vágótőke.

Nem is messze kellett keresgélni. Ott volt a szomszédban özvegy Daczosné asszonyomnak egyetlen fia, Lajoska, két évvel idősebb Sárikánál; a gyerekek mindig együtt játszottak, nagyon össze voltak szokva, aztán Daczosné asszonyom szintén a hentesmesterséget gyakorolta, a férje halála után özvegy fővel is, de elég tüzesen; remélhető volt, hogy a fiából is életrevaló mesterember lesz időjártával, s a két ház, a két üzlet egy kézben még hatalmasabb hírre kap majd.

Daczosné asszonyomnak is tetszett ez az egyezség. Egymásnak teremtette biz ezeket az Isten.

Hanem azért, hogy Lajoskát hentesnek szánták, felküldték ám az iskolába. Azért, hogy keze után fog élni, a fejének is tanulja hasznát venni. Írni, olvasni, számolni minden tisztességes embernek múlhatatlan tudomány; azután azt sem felesleges tudni, hogy melyik város, melyik vármegyében fekszik? hogy ne legyen idegen a saját hazájában; tulajdon nemzete történetét is illő megismernie, hogy tudja meg, kik voltak és mit tettek őseink? Azután, ha még kedve tartja, egy kis deák szót bevenni sem árt, legalább a tanácsban nem adhatják el diákul; sőt ha egy kis logikára megtanítják, annak is hasznát veheti, no, még a fizika sem árt meg, de talán még a poézis sem? milyen szép lesz a „Tytire, tu patule recubans sub tegmine fagi” [1] versére vágni a kolbásztölteléket, mint apósa szokta, ki szintén hét iskolát járt végig, csak azért, hogy tudjon valamit, nem, hogy azután éljen. Hát a Lajoska is csak hadd koptassa a kollégium padjait, hiszen nem muszáj neki éppen megrontani a termetét a tanulással; nem kívánja tőle senki, hogy eminenciát hozzon haza kalkulusában, elég, ha tisztességes „primát” szerez, csakhogy éppen „szekundába” ne essék. Így is végigjárhatja a classisokat, egész fel a fizikáig. Hanem ott aztán „megállj! jobbra át!”, mert ott már a jus következik, a törvénytudomány, oda már be nem szabad lépned, mert eltörik a lábad.

Kondor János uram kimondhatatlanul gyűlölt minden törvénytudó embert, prókátort, bírót, szenátort. Úgy tudom, hogy egyszer valami baja volt a másik szomszédjával egy bodzafa miatt; a dolog prókátor kezébe került, bíró elé került, kétszáz forintjába került, amin vehetett volna egy egész bodzafaerdőt. Ettől fogva tüzet fújt a prókátorok ellen, pedig nem azok voltak okai a nagy költségnek, hanem az ő saját nyakassága; de már ő azért csak a prókátorokra haragudott.

Úgy történt azonban, hogy az iskolába járó Lajoska nemcsak meglehetősen tanult, hanem kitűnő eszű gyermeknek mutatkozott.

Eleinte tetszett az Kondor uramnak, amíg csak annyiba ment a tréfa, hogy Lajoska aranypapirosba kötött specimenjeit kellett hazahoznia az egzamenből, s hosszú névnapi köszöntőit ünnepélyes alkalmakon végighallgatni könnybe lábadó szemekkel; hanem amint Lajos kezdett kinőni kabátjaiból, s belenőni a diák tudományokba, amint elkezdték „humanissime”-nek híni, s a professzorai jövendölgették, hogy ebből nagy ember lesz, hovatovább elégedetlenebb volt az állapotjával jövendőbeli ipa ura.

– De mi a gutának neki úgy erőltetni a derekát a nagy tudákossággal – zsörtölődött gyakran Daczosné asszonyommal –, minek az egy leendő hentesnek? elég volna neki az is, ami ráragad, ha mindennap feljár az iskolába. De éjjel-nappal a könyveket bújni! Ide áthallik korán reggel, még én föl se keltem, mikor már ő fújja odaát a szederfa alatt: „vocalem breviant alia subeunte Latini”. [2] Hát bánom én, bánja a szomszédasszony, bánja egész Debrecen városa, akár rövidítik, akár nyújtják a maguk magánhangzóit a latinok. Fogadom, hogy azt sem tudja nászasszonyom, hogy mi az a magánhangzó?

Erre azután azt felelte Daczosné asszonyom, hogy de bizony tudja: a „sertvés”, mert az hangzik magában is.

– Jól van. Mássalhangzó meg aztán, ugyebár, a „harang”, mert ahhoz kell még egy másik, aki a nyelvét hozzáüsse. De mi a tatárnak azt a gyerekeknek megtanulni? még korán reggel felkelni érte, mikor a gyerek legjobban nőne. A gyermekek legjobban nőnek a hajnali álom alatt. Majd meglássa nászaszszonyom, a Lajos gyerekből nem lesz olyan derék szál ember, mint a megboldogult atyja volt. Még éjszaka is dolgozik; tudom, hogy akkor készíti a hosszú diáriumokat. Látom sokszor tizenegy óráig is a gyertyát az ablakában. Ezt nem engedném meg neki. A gyermeknek lótás-futás kell; a termetét kell erősíteni, birkózni, labdázni, fára mászni; az esze magától is megjön, ha megöregszik.

Erre aztán Daczosné asszonyom azt vágta vissza, hogy hagyjon neki békét, hisz anélkül is annyi nadrágot elnyű az a gyerek, nem győzi foltozással; nincs a nagy erdőn az a szálfa, amelyiknek a tetejéről le ne szedné a rigófészket, labdázni is olyan jól tud, hogy a „longá”-ban mindig ő a vezér, s kővel száz lépésnyiről leüti a verebet, sőt fogadásból a nagytemplom tornyát is keresztül hajította egy régi kétgarasossal, ami pedig a birkózást illeti, arra éppen nem szükség őt biztatni, mert vasárnaponként olyan ütközeteket játszanak a temetőben, hogy ritka orr, mely betöretlen marad; sőt a télen, mikor olyan sok hó volt, Lajoska egy hóvárat épített az udvar közepén, s azt harmadmagával a katonaság ellen úgy megvédelmezte, hogy be nem tudták venni, pedig egész bombázást követtek el ellene hógolyóbisokkal. Dejszen Lajoska erős legény lesz, most is elvisz a vállán három magához hasonló fiút, s aztán mikor sertést ölnek, ő is részt vesz a mulatságban, s úgy megfogja a lábát az ártánynak, mint akármelyik legény.

Ezt már örömestebb hallotta Kondor uram. Hanem azért csak amondó volt, hogy mégse kellene neki olyan sokat tanulnia, mert még beleszeret a tudományba, s prókátor lesz belőle.

Lajoska azonban évről évre jobban tanult; nem tűrt maga előtt a padban senkit, valamennyi iskolatársát mind a háta mögött hagyta. Tanárai folyvást is mondogatták az anyjának, hogy fiából bizony nagy ember lesz.

Daczosné asszonyom azzal természetesen odább dicsekedett Kondor uramnak, Kondor uram pedig morgott miatta nagyon.

Folytatjuk

[1] „Titirusom, te, a terebélyes bükk lombja alá heveredve…” (Vergilius)
[2] „a latinban a magánhangzók egy másik magánhangzó előtt megrövidülnek”
(Ismert latin nyelvtani szabály.)