Hétvégi melléklet

2019. január 5.

0105

Hűha!

Vers

Juhász Gyula: A vonat ablakára

Nyers zöldje tavalyi tavasznak,
Mit vonat szürke füstje árnyaz,
Kései fénye téli napnak,
– Ó nem, nem a régi sugár az, –
Mért borítod be lelkemet?


Kattog a vonat lassan, lassan,
Letűnnek kedves, régi tájak,
Nincs zug, hol lelkem zokoghasson,
Ezek a tájak ó be fájnak;
Eljön-e még - emléketek?
 

Szegedi hídsors

„A combináló ész”

„Ez volt tudniillik a világ első kétvágányú, illetve Magyarország első keszonalapozású és szegecselt szerkezetű hídja”

Kő András

Sétálsz a szegedi Tisza-part jobb oldalán, és egyszer csak belebotlasz egy öt méter hosszú sínpárba, amely a folyó felé tart, és megbújik a fűben. Mementó is lehetne a csonk a talpfákkal, de semmilyen tábla nem árulkodik arról, hogy ezen a sínpáron valamikor – 1883 és 1888 között – a Párizst Várnával összekötő legendás Orient Express is közlekedett. Egyébiránt a sínpár a Bécs–Budapest–Szeged–Temesvár–Orsova–Bukarest–Várna útvonalon 1858 decemberétől 1944 szeptemberéig szolgálta az utazó közönséget.

Százhatvan éve annak, hogy 1858-ban a Tisza felett Szegednél megépült a vasúti híd, amely az első felüljáró volt a folyó két partja között. (Az úgynevezett Belvárosi hidat csak 1883 szeptemberében adták át a forgalomnak.) A vasúti híd nemzetközi összefogás eredménye volt: a megrendelők osztrákok voltak, francia mérnökök kapták az építésre szóló megbízatást, az alapanyagot az Egyesült Királyságból szállították, és magyar munkások keze nyomán valósult meg a nagy álom.

Az idő azonban kegyetlen úr, ma már alig emlegetik és a legendáriumokba száműzik azt az átjárót, amelyet a 19. század bravúrjai között emlegettek. Pedig valamikor ez volt az egyetlen lehetőség, hogy összekapcsolja a Tisza két oldalának lakóit, mezőgazdasági és ipari üzemeit, az utazás örömeiről nem is beszélve. Nemcsak a könyveknek és a szobroknak van meg a maguk sorsa, hanem a hidaknak is, mert ők a háború áldozatai voltak. Hogyan írta Illyés Gyula a Hidak című versében? „A legszomorúbb látvány / ez volt: a betörött / gerincű néma hidak / a két város között, // ahogy feküdtek sorban, / mint leölt állatok / a bűnben és mocsokban / ők, az ártatlanok.”

De ne siessünk előre. Egyelőre emlékezzünk arra, hogy a szakirodalom több szempont miatt is a legek hídjaként áradozott a százhatvan éve épült műtárgyról. (Az alapépítmény részét képező mesterséges létesítményeket – például hidakat, alagutakat, görgetegfogókat, támfalakat stb. – hívják műtárgyaknak.) Ez volt tudniillik a világ első kétvágányú, illetve Magyarország első keszonalapozású és szegecselt szerkezetű hídja. (A keszon vasból, betonból vagy
vasbetonból készült, alul nyitott szekrény, amely víz vagy föld alatti építkezéseknél, főleg alapozásnál, a munkateret körülveszi, s amelyből a vizet sűrített levegővel szorítják ki, illetve ezzel tartják távol. A keszonban a légnyomás azonos a víz nyomásával.)

A 19. század derekán az osztrák államnak érdeke fűződött a dél-erdélyi szén- és vasércbányákhoz, de tiszai átkelő hiányában rettentően időigényes volt Bécsből eljutni az említett területekre. Ezért döntöttek 1852-ben úgy, hogy a Pest–Temesvár vasútvonal Szegednél keresztezze a Tiszát. Az archimédeszi pont kiválasztása azonban több évig elhúzódó, rendkívül heves vitákat váltott ki.

A vita odáig vezetett, hogy az Osztrák Délkeleti Államvasút igazgatósága megfenyegette a szegedi tanácsot, hogy ha nem jutnak dűlőre, Magyarkanizsánál (ma: Kanjiza, Szerbia) építik meg a hidat. A város vezetése elkeseredésében kérvénnyel fordult Ferenc József császárhoz és királyhoz, hogy hatalmánál fogva a szegedi hídépítést támogassa.

A végső megoldás 1855-ben született meg, amikor a kormány engedélyt adott arra, hogy a létesítmény Szegednél épüljön meg. A császár korábban már aláírta az Engedélyezési törvény néven elhíresült rendeletet, amely az államvasúti rendszer helyett társaságok számára is lehetővé tette a vasútépítést.

Francia, belga, német és osztrák bankárok kétszázmillió frankot kitevő alaptőkével megalapították a Császári Királyi Szabadalmazott Osztrák Államvaspálya-társulat (StEG) nevű céget, amely megvásárolta a Szeged–Temesvár vonalat, valamint 211 ezer holdnyi földet a Bánságban.

A kocka el volt vetve.

A StEG közgyűlése francia mérnökre, Jacques Manielre bízta a vasútvonal kiépítését. Maniel 1856. június 10-én meghirdette az StEG hídépítési pályázatát. A tendert egy szintén francia tervezőiroda, az Ernest Goüin és Társa cég nyerte el. A vállalat számos megbízást kapott francia, algé riai, ausztrál, spanyol, holland, olasz, román és orosz vasúttársaságoktól. Ők vezették be a hídépítésben – egyebek mellett – az addig ismeretlen szegecselt bádoglemezes technikát.

Ernest Goüin 1839 és 1845 között mérnökként dogozott a versailles-i és a Saint-Germain-en Laye-i vasúttársaságoknál. A fenti tervezőirodát 1846-ban alapította, amely 1871-től Société de Construction des Batignolles néven működött tovább. (Ma: Spie Batignolles.)

„Egykoron 30 gőzmozdony, 44 terhelt kocsi mindegyik 440 mázsát, 6000 darab vassín, öszszesen 60 000 mázsát nyomván, teljes 24 óráig a hidra nehezedett”
„Egykoron 30 gőzmozdony, 44 terhelt kocsi mindegyik 440 mázsát, 6000 darab vassín, öszszesen 60 000 mázsát nyomván, teljes 24 óráig a hidra nehezedett”
Fotó: Áy Zoltán Ívek a Tisza felett című tanulmányából

Ez az iroda tervezte egyebek mellett a budapesti Margit hidat is. Ernest Goüin egyike azon hetvenkét halhatatlan tudósnak, akinek a neve szerepel az Eiffel-torony homlokzatán. A tudós a szintén francia, huszonhét éves Ernest Cézanne mérnökre bízta a szegedi vasúti híd terveinek elkészítését.

Áy Zoltántól, az Ívek a Tisza felett című tanulmány szerzőjétől tudjuk, hogy Jaques Maniel (1813–1871) Ernest Goüin (1815–1885) és Ernest Cézanne (1830–1876) ugyanabban a francia iskolában szereztek mérnöki oklevelet, és az alma mater későbbi életükben is összekötötte őket. Az 1747-ben alapított Hidak és Utak Iskolája ma is működik Párizsban, és büszkén ápolja az egykori tanítványok emlékét.

A szegedi vasúti híd terhelési próbájáról nagyszerű fotográfiák születtek. Készítőjük Anton Rohrbach (1825–1889) gyógyszerész volt, aki különleges technikával „gyártotta” fényképeit. Gyógyszerész oklevelét a Pesti Királyi Egyetemen szerezte 1848-ban. Szegedi gyógyszertárát 1850-től 1870-ig működtette. Szabadidejében fényképezéssel foglalkozott, és ő készítette az első fotókat a városról, jóval az első profi fotóműhely megnyitása előtt. Rohrbachot bízták meg 1861-ben azzal, hogy dokumentálja a Szentpétervár–Varsó szakaszon a vasúti hidak építését. Felvételeket készített Litvániában, Fehéroroszországban és Lettországban is. Utolsó ismert képe 1871-ben készült Szegedről.

A szegedi vasúti híd megépítésével teljes értékűvé vált az StEG Magyarországot átívelő, mintegy 790 km hosszú fővonala. Az Osztrák Államvaspálya Társaság nyugati gyárakból igen sokféle mozdonyt szerzett be, külön a személy- és tehervonatokhoz, illetve külön a hegyi pályákhoz.

A Magyar Posta című lap 1857. november 19-i számában számolt be a szeged–temesvári vaspálya (még nem a híd) ünnepélyes (november 15-i) megnyitásáról. Ezt írták: „Ezzel az áldott Bánságnak egyik nevezetes pontja a polgárosult világnak, s nagy világpiaczainak közelébe jött. A Bánság ezen napon kezdve érezni fogja a szellemi s anyagi befolyást, melyet a gyors közlekedés, s termények könnyű szállítása által e keskeny vaspántok a föld minden részén előidéztek. A megnyitó ünnepélyt talán a bekövetkező változás előérzete valódi ünneppé emelte. (…) Temesvárról 7 óra 10 perczkor indult meg egy ünnepileg földíszített vonat, …és 12 óra körül érkezett a Tisza bal partjára, Újszegedre. (…) A feldíszített állomásokon lelkesült nép üdvözlé az érkező és tova robogó gőzöst…”

A szegedi vaspálya hidat – ahogy annak idején nevezték – 1858. december 2-án Albrecht von Habsburg főherceg (1817–1895), 1851-től 1860-ig Magyarország főkormányzója, a birodalom leggazdagabb földesurainak egyike, az abszolutizmus, a birodalmi központosítás (centralizáció) és a maradiság feltétlen híve, a császár képviseletében adta át a forgalomnak. Az átadásról a heti egy alkalommal megjelenő temesvári Delejtű 1858. december 7-én adott tudósítást:

„…Déli 12 órakor ő cs. kir. fensége egy különvonattal a hídon néhányszor fel-alá indult, ezáltal a megnyitás tulajdonképpeni
percét kijelentvén. Este 8 órakor az ünnepély vendégei eloszlottak, a temesváriak ez alkalommal már az új hídon keresztül indulván haza. – Az első öntött vasoszlop e hídnál 1857. évi július havában rakatott a folyóba, és most e gyönyörű mű, melynek párja Európában nincs, – akár a mértékarány nagyszerűségét, akár a feldolgozott anyagot, akár végre a műtani rendszert tekintsük, – már büszkén hirdeti a combináló ész egy új diadalát. Ezen hídra nem kevesebb, mint 20 000 mázsa öntött, és 30 000 mázsa hengervas dolgoztatott fel, a kő mennyiséget be se számítva. Teherhordási képessége oly roppant próbának tétetett ki, mint talán soha valamelyik más híd. Ugyanis november 24-től 29-ig ezen próbák folytonosan tartottak, melynek egyike abban állt, hogy egykoron 30 gőzmozdony, 44 terhelt kocsi mindegyik 440 mázsát, 6000 darab vassín, össz vesen 60 000 mázsát nyomván, teljes 24 óráig a hidra nehezedett. Egy másik próba szerint minden hídív tetejére négy tendergép (szerkocsi) állíttatott, minden ilyen gép 980 mázsát nyomott; végre 6 mozdony, t. i. három egy-egy sínen, párhuzamosan egymás mellett kettőztetett sebességgel hajtott át a hídon. – Ezen szint oly szilárd, mint díszes híd 30 láb széles, hosszúsága 500 lépés; miután a Tisza szélessége e hídnál csak 290 lépés, világos, hogy a parton még útvezeték is létezik. Ezt csakugyan a jobb parton találjuk, és 7 kőív által képeztetik, melyekből hat 16 láb, a hetedik 30 lábnyi feszmértékkel bír, mert az utóbbi alatt történik a szekerek közlekedése a régi pályaudvarhoz. A híd közepét 8 vasív képezi, melynek hét öntöttvas oszlopai 23 ölnyire állnak egymástól…”

„Akkor értjük meg igazán a szegedi vasúti híd kimagasló műszaki színvonalát – írja Áy Zoltán –, ha összevetjük kortársaival. Magyarországon az 1854 után megalakult nagy magán-vasúttársaságok építették meg az első komolyabb vasúti hidakat. Ezeket a cégeket nyugati tőkés csoportok pénzelték, s a társaságok által képviselt műszaki színvonal jól tükrözte az adott vállalat pénzügyi helyzetét. A Tisza-vidéki Vasúttársaság két jelentős hidat épített Szolnoknál és Tokajnál, de anyagi okok miatt mindkettő fából készült, és egyvágányú volt. Az Alföld–Fiumei Vasúttársaság (ma: Rijeka, Horvátország) a Tiszán és a Dunán is átvezette fővonalát. Az algyői híd meder feletti része már fémszerkezetű volt, de ártéri szakasza fából készült. Mire a Dunához értek az építéssel, pénzük alig maradt. Ezért Gombosnál (ma: Bogojevo, Szerbia) híd helyett gőzkompot helyeztek üzembe. Az StEG gazdasági erejét és felkészültségét jól alátámasztja hídépítő tevékenysége. Korát megelőzve már az 1850-es években kétvágányú és fémszerkezetű hidakat épített a Garam (ma: Hron, Szlovákia), az Ipoly és a Tisza felett. Ma Magyarországon csak Budapesten és Szolnoknál találunk kétvágányú folyami hidat.”

Megmaradt a szegedi vasúti hidat használó vonatok legelső menetrendje a Wien–Pest–Czegléd–Kecskemét, Szegedin (Szeged németes neve)–Temesvár–Báziás vonalon. Báziás az Al-Duna romániai szakaszának első települése volt. Az egykor virágzó kisvárost, ahol Ferenc József kétszer is járt (1862, 1869) a Vaskapu-erőmű építésekor (1972) vízzel árasztották el, bár egyes épületek megmaradtak. A menetrend felsorolja a vasúti szakasz összes állomását, az oda- és visszautak pontos idejét. Ebből kiderül, hogy a Bécsből induló személyvonat 6.30-kor hagyta el az osztrák fővárost, és másnap, hajnali 4 óra 22 perckor érkezett meg Temesvárra, majd délelőtt 9.20-kor pöfögött be a végállomásra, Báziásra. A Pesttől Szegedig tartó vonatút hét órát vett igénybe. (Ma: 2 óra 20 perc.) A menetrendet huszonöt évig csak német nyelven adták meg.

Az első nemzetközi luxusvonat, a Párizsból Isztambulba tartó legendás Orient Express, a „királyok vonata, a vonatok királya”, amely felszentelte a szegedi vasúti hidat is, 1883. június 5-én indult el első útjára. Az első öt évben, amíg a Tisza-hídon is áthaladt, a Párizs–Strasbourg–Stuttgart–München–Bécs–Pozsony–Budapest–Szeged–Temesvár–Orsova–Bukarest–Rusze (Ruszcsuk)–Várna útvonalon közlekedett. Több mint két és fél ezer kilométer megtétele után, két és fél nap múlva ért el a havasalföldi Gyurgyevóba (Giur giu, Románia), ahol az utasok hajón keltek át a Dunán a bulgáriai Ruszéba. Innen újabb – ezúttal hétórás – vonatozás után Várna következett, ahonnan tizenöt órás tengeri hajózást követően érkeztek meg a végállomásra, Isztambulba. Az összesen 3186 km-es út 83 óráig és 30 percig (három és fél napig) tartott, beleértve a hajóutat is.

Öt esztendőre rá, 1888-ra aztán elkészült a Budapest–Zimony–Belgrád–Nis–Szófia vasúti pályaszakasz, így az Orient immár valóban közvetlenül, megszakítás nélkül jutott el Isztambulba, és a menetidő 67 óra 35 percre rövidült. De megmaradt a régi útvonal is Bukarest felé.

Monogramos bőrgarnitúrák, díszes, csillogó réztárgyak várták a gazdag utasokat az Orient Expresszen. A kocsikat gőzzel fűtötték, kezdetben gyertyával, később gázzal világították. A krimik angol „királynője”, Agatha Christie is utazott a luxusvonaton, de a szerelvény hóesés miatt hosszabb várakozásra kényszerült.

Az élmény nyomán született meg a Gyilkosság az Orient Expressen című világhírű regénye, amelyet több filmváltozatban is feldolgoztak.

Szeged történetének fényes percei voltak azok, amikor az Orient Express áthaladt a tiszai hídon. Magyar vonatkozású anekdoták és legendák is fűződnek az útjához. A legismertebbek egyike az érsekújvári (ma: Nové Zámky, Szlovákia) vasútállomás cigányzenekarának története. Egy gróf az állomás restijében a cigányzenét hallgatta, és annyira tetszett neki, hogy lemaradt a később balesetet szenvedett vonatról. A kocsi, amelyben a gróf utazott volna, összezúzódott. A lemaradt utas hálából alapítványt hozott létre a cigányzenekar támogatására. Ennek fejében viszont arra kötelezte őket, hogy minden gyorsvonatnál, így az Orient Expressznél is zenéjükkel szórakoztassák az utasokat, amíg a gőzmozdonyt vízzel látják el. Milyen nagyszerű hangulatot varázsolhattak a vasúti pályára!

Visszatérve a hídra: mai szemmel nézve, a szakemberek szinte hihetetlennek tartják, hogy a híd tervezésekor Ernest Cézanne nem tulajdonított különösebb jelentőséget a hőmérsékletváltozásnak. Mereven kapcsolták hozzá a pillérekhez az íves főtartókat, sőt a hídfőkbe is lehorgonyozták őket. A műtárgy így óriási összefüggő vasdarabként viselkedett, aminek káros következményeire Kossalka János mérnök hívta fel a figyelmet. Ennek következményeként a MÁV elrendelte, hogy a szegedi hídon egyszerre két vonat nem közlekedhetett.

MÁV-ot írtam, ugyanis 1891-ben az StEG-t államosították, és ekkor került a híd a MÁV tulajdonába. Aztán 1896-tól Szőregen (egykori község Csongrád megyében, ma Szeged városrésze) háromfelé ágazott el a pálya: Arad (ma: Arad, Románia), Temesvár és Nagybecskerek (ma: Zrenjanin, Szerbia) irányába. Ezáltal az egész Temesi Bánság forgalma Szegednél kelt át a Tiszán.

Kossalka János negyedszázadon át, 1916-tól 1941-ig volt a budapesti Műegyetem I. sz. hídépítés tanszékének a professzora. Az 1920-as évek végétől a Budapesti Mérnöki Kamara elnöke, 1926 és 1934 között országgyűlési képviselő. A szegedi vasúti Tisza-hídon végzett részletes statikai vizsgálatából írt tudományos értekezéséért kapta meg másodikként Magyarországon a műszaki doktori címet 1903-ban. Amikor 1944. szeptember 20-án családjával a fővárosba utazott, vonatát bombatámadás érte a hatvani vasútállomáson. Földi maradványait nem találták meg, ezért sírhelye nincs, sőt dísztábla vagy szobor sem emlékeztet sehol a szegedi vasúti híd legkiválóbb ismerőjére.

A híd statikai állapota folyamatosan romlott, ezért egy központi rendelet értelmében 1929-ben közelebb helyezték egymáshoz a talpfákat,1930-ban pedig a bal (északi) vágányon leállították a közlekedést. De még így is, Magyarország vasúti hídjai közül a szegedi szolgálta legtovább a közlekedést. Nyolcvanhat éves korában esett áldozatul a második világháborúnak.

Ekkor már igen gyenge műszaki állapotban volt, mégis fontos hadieszközzé vált. Rajta keresztül közlekedett a Romániából Németországba irányított olajvonatok jelentős hányada, illetve a németek ezen az útvonalon akarták lerohanni Romániát, amikor kapitulált a Vörös Hadsereg előtt. Ezért került a híd az amerikai bombázógépek célkeresztjébe, s 1944. augusztus 24-én, majd szeptember 3-án végzetes támadást intéztek a szövetségesek ellene. (A Belvárosi híd egy része ugyancsak 1944. szeptember 3-án semmisült meg.)

A B–24-es Liberatorok a második világháborúban az amerikai hadsereg félelmetes nehézbombázó gépei voltak, amelyeket a Consolidated Aircraft fejlesztett ki és gyártott. Első bevetésükre 1941-ben került sor. Megmaradtak a K–20-as kamerával készített légi felvételek az 1944. szeptember 3-án 10.47 és 10.57 között végrehajtott szegedi légitámadásról. A szőnyegbombázás kiemelt célpontja a vasúti híd volt.

Nézzük ezeket a döbbenetes felvételeket, a bombák füstjét, az utólag bekarikázott fehér köröket és fehér pontokat – a ledobott bombák helyét – és elképzeljük, ahogy a pilóták vigyorgó arccal felkiáltanak: „Gee whiz, did you see that!” Azt a mindenit! Látod?! „Bullseye!” Hűha! William Sherman 19. századi amerikai tábornok mondta: „Sok fiatal van itt mostanában, akik a háborúban csak dicsőséget látnak. De fiúk, a háború maga a pokol.” Az tíz perc is pokol volt a szegedi vasúti híd bombázásakor.

A visszavonuló magyar katonák – német parancsra – felrobbantották a lebombázott vasúti híd és a Belvárosi híd maradványait is. Kijavításukra a hadi helyzet miatt nem adódott lehetőség.

A szovjet alakulatok azonban a romos pillérek mellé fából ácsolt hidat építettek, amelyen 1944. november 12-én indult el a forgalom. A fahíd két évig szolgált. Az utolsó vonat 1946. december 6-án kelt át a Tisza felett.

A Délmagyarország 1946. augusztus 23-án még az emberek vágyát fejezte ki: „…a szegedi ideiglenes vasúti hídra… nélkülözhetetlen szükségünk van legalább három-négy éven keresztül, míg új hídjainkat fel nem tudjuk építeni”.

November 8-án ugyancsak a Délmagyarország írásának főcíme: „Szeged nem engedi elbontani a vasúti hidat”. Az alcím: „Akciót indítunk vasból készült ideiglenes vasúti híd építésére” A továbbiakban: „Zoltán Ernő miniszteri tanácsos, a földművelési minisztérium kiküldöttje javasolta, hogy a Vörös Hadsereg által épített szegedi ideiglenes vasúti hidat bontsák le, mert félő, hogy a téli nagy jégzajlás az építményt összeroppantja és a roncsok majd hatalmas árvízveszélyt idéznek elő.” (…) „Dénes Leó elvtárs polgármester hangsúlyozottan kijelentette, hogy Szeged ragaszkodik a híd fenntartásához. A híd elbontása azt jelentené, hogy Újszeged a hosszú téli hónapokra teljesen el lenne vágva a várostól.”

Szegedi Népszava, 1946. december 7.

„Ma megszűnik a vasúti forgalom a szegedi vasúti hídon” – olvasható a cikk címében. Alább pedig: „A múlt héten megtartott vasúti konferencián, mint ismeretes, elhatározták a szegedi vasúti hídon keresztülmenő vasúti forgalom azonnali megszüntetését, mert a szakértők megállapították, hogy a középső hídpillérek meglazultak, a híd stabilitása megingott és a vasúti forgalom további fenntartása könnyen katasztrófához vezethetne.”

Délmagyarország, 1946. december 18.

„Megindult a jég a Tiszán: elbontották a pontonhidat” „Ma már csak a halálra ítélt vasúti híd köti össze Szegedet Újszegeddel”

„…Ám ez sem sokáig, mert a híd bontásához valószínűleg pénteken hozzákezdenek. A mérnöki hivataltól nyert értesüléseink szerint azonban ekkorára már közlekedni fognak a működésbe helyezendő kompok.”

Az eredeti és a szükséghíd roncsait 1949-re távolították el végleg a Tisza medréből. A függöny legördült. A Belvárosi új hidat Rákosi Mátyás hídra keresztelték, amelyet 1948. november 21-én ötvenezer ember jelenlétében adtak át a forgalomnak.

A Tisza újszegedi oldalán, az Orient Express egykori állomása ma elhanyagolt, lepusztult benyomást kelt. Az itt található emléktáblán már alig olvashatók a betűk. „Itt állt a Szeged–Temesvári vasútvonal kettős vágányú hídja. Építtette a Szabadalmazott Osztrák–Magyar Vasút Társaság. Lebombázták 1944-ben. MTESZ 1988. Városi Tanács”

Sétálsz a szegedi Tisza-part jobb oldalán, és egyszer csak belebotlasz egy öt méter hosszú sínpárba, amely a folyó felé tart, és megbújik a fűben. Földbe gyökerezik a lábad, amikor megtudod, hogy egykoron mire szolgáltak. Illyés Gyula feljebb idézett Hidak című verse így folytatódik: „Lesz kor, hogy talpraállnak, / hátukat megvetik / s te – akkor ez lesz álmod – / uszítva intsz nekik: // üvöltsenek bosszúért / és ágaskodjanak, / mert mi a rend, ha mindig / ő tűr, az áldozat?…”

Az új vasúti híd felépítésére készen állnak a tervek. Egyesek optimizmussal azt is tudni vélik, hogy 2022-re átadják a forgalomnak. Mások azonban úgy érzik: a régi illúziók helyére újak lépnek, melyek ugyanolyan szívósak, mint a korábbiak. Pedig de szép is lenne, ha a vasúti híd újra megépülhetne. S ha nevet is keresnénk hozzá, lehetne Szeged nagy szülöttjéről Juhász Gyula hídnak nevezni, hiszen a költő szülőháza az egykori Ipar utcában olyan közel volt hozzá…
 

Válogatás Jókai Mór elbeszéléseiből

A kalmár és családja

„Rohanj elő enyészet vihara, szídd fel orrodba a tengereket ”

(8.)
 

- Világ! Ez a kis város, melyet holnap itt hagyok. Csak bátran. Az engem még érdekesebbé fog tenni. Nekem félmillióm van. Amiért mást meggyaláznak, engem marasztalni fognak. Agyő, kedves Othellom. El ne késsék ön a leckéről.

Az úrfi szemlesütve rohant ki a szobából, ilyen monológot dörögve a bolton keresztül:

- Omolj hát össze világ! oltsd ki fényedet nap, ti csillagok szakadjatok alá az égről. Rohanj elő enyészet vihara, szídd fel orrodba a tengereket, s köpd ki azokat a föld öt részeire, hogy haljon meg ember és barom. Világ elementumai, ragadjatok egymás üstökébe, s írjátok fel egymás vérével a pusztaságos égbe, hogy elveszett a mindenség az emberek bűnei miatt, s ti fellegek szédüljetek le onnan a magasból, s adjatok helyet borongós lelkemnek, mely járjon egyedül az enyészet Palmirájának sivatag romjai felett.

Ezzel vágtatott a kávéházba s a legelső alaguerre partiban kilyukasztotta a billiárdot.

Félév múlva a birodalmi fővárosban találjuk Minervát, mint egyikét azon ragyogó fenomenonoknak, kiknek fogatairól és estélyeiről z újságokban szokás beszélni.

Borbála asszony ott hagyva Oliviát a cérnásboltban, természetesen félmilliomos leánya mellé csatlakozott, ki számára pompás hotelében delegált egy udvarszobát, ahonnan a jó asszonynak fényes nappal nem volt szabad kijönni, sem pedig Minervát leányának szólítani mások jelenlétében, és így igen ritkán, miután Minerva sohasem volt egyedül.

Egyszer végtére mégis megsejté Borbála, hogy Minervának nincsenek látogatói s rajtarontott. A jó asszony nem bírva levetkőzni takarékossági elveit, mikbe belevénült, nem talált egyébre megbotránkozásnál a leányát környező pompában.

- De te Mincuska! kicsoda az a nagyságos úriasszony, aki te vagy? Vagy-e te babilóniai királyné, hogy ilyen bolond vagy? ha a te megboldogult édesapád látna téged, hogy mondaná: jaj te leány, mit cselekszel! Minek neked az a nagy palota, ilyen nagy szoba, ilyen nagy ablakokkal, mennyi fa kell arra, hogy ez befűljön! Minek neked ez a sok cifra cseléd, én mindeniket egy hercegnek nézem. Semmi dolguk sincsen, legalább fonnának, vagy fosztanának tollat, de egész nap lebzselnek. Az a legény is ott a kapuban, abban a nagy bundában avval a nagy bottal, egész nap semmit sem csinál, csak az utcára néz. Egyszer el akartam küldeni vízért a Dunára, még azt sem tette meg. Hát az a sok vendég? mind ingyen kap az itt enni inni? Egy sem fizet semmit? Hát az a sok muzsika estétől reggelig, meg az a sok tánc! Ha a te szegény édesapád látna téged, de megcsóválná a fejét.

Minerva végig hagyta őt beszélni, aztán felkacagott:

- Hagyja el jó mama, ez mind így divat. Igyék ebből a konyakból.

A jó asszony azt gondolta, valami jó gyenge likőrt fog inni, s majd megfúlt tőle.

- Mit gondolsz te bolond, - szólt nagy nehezen magához térve a köhögésből. - Nem szoktam én inni vitriolt. Ez is divat? Hát grófod mit csinál? megkapta már a jószágát, a báró Juinszky-féle hercegséget?

- Már meg. Csak kézhez kell venni.

- A perköltségeket persze te fizetted?

- Ez így divat mama.

- De ha minden ember jószágának te fizeted a perköltségeket, majd magad jutsz crida alá.

- Mindegy: az is divat.

- Hát elvesz-e aztán a gróf?

- Mihelyt a jószágot rendbe hozta.

- Hát mi kell még hozzá?

- A zálogos sommát kell elébb letenni.

- Azt is te fizeted ki?

- Természetesen.

- Hát ha neked semmi sem marad utána?

- Cridát mondok, s megint meggazdagszom.

- Ész kell ahhoz, nem veszteség, - monda Borbála asszony, s fejcsóválva hagyta el leányát.

A vigalom, a divatos őrjöngések folytak ezentúl is, Borbála asszony csak nagy néha bukkant elő szegletszobájából, egy-egy azon menő kuktától megtudakozandó, hogy megjött-e már Fügefi gróf?

- Még nem, - lőn rá az örök felelet.

Végre bátorságot vőn magának egy napon fölkeresni leánya pénztárnokát, s megkérdezni tőle, hogy
hol fekszik a báró Juinszky-féle hercegség?

Az nagy pápaszemeket meresztett a kérdezőre, s mogorva arccal felelé, de példás rövidséggel:

- A holdban.

Borbála asszony szépen visszament felkeresni leányát. Nagy bámulatára igen könnyűnek találta ezúttal a hozzáférhetést. Sok gyanús képű és éppen nem elegáns emberek között, kik kocogtatás nélkül jártak ki s be az ajtón, ő is keresztül bocsáttaték.

Minerva könnyelmű volt, mint mindig.

- Tudom már, hová ment a grófod a jószágát kiváltani pénzeddel, - monda neki Borbála - a holdba. Azért van oda olyan soká, csak várd. Hát ezek a vendégek kicsodák? Már megint vendégek, ugyan minek ezek a vendégek mindig?

- Nem vendégek ezek mama, - szólt Minerva felkacagva. - Csak egzekúció.

Borbálát majd megütötte a guta azonnyomban.

- S nem ugrottál még a Dunába?

- Dehogy ugrottam, hisz ez is divat.

- Hát mit fogsz cselekedni most?

- Azt biz én, hogy ha ez a gróf elszökött az én pénzemmel, keresek magamnak másikat, akinek pénzével majd én szököm meg.

- Ez is divat?

- Ez is.

- No már olyan messze nem utazom veled.

Évek múlva a cérnásbolt ajtajában egy jó húsban levő férfiút látunk ülni, kinek térdén és nyakában egy pár pirospozsgás ivadék pajkoskodik. E férfiú, mint a nagy aranyos betűkből a címeren megérthetjük, senki más, mint Boldizsár, - többé nem diák, hanem gazda.

Arcának boldog kinézése mutatja, hogy Isten áldása bőven volt mind rajta, mind boltján, melynek minden fiókja, skatulyája tömve van a legszebb csehországi csipkékkel, legfinomabb kesztyűkkel.

A városban általános meggyőződés az, hogy Boldizsár nem árul rosszat, és sohasem csal meg senkit, ezért mindenki tőle vásárol.

Néha ki-kitéved egy elhízott asszonyi alak a fiúkkal perlekedni, hogy menjenek be a szobába. Ez Borbála asszony, persze, hogy szavainak nincs foganatja. Később aztán előtűnik egy szelídebb lény, egy boldog tekintetű, mosolygó arcú nő, kis kék szalagos főkötőben hullámos hajfürtein, ez Olivia. A gyermekek örömrepesve futnak ölébe, atyjuk ölelését váltva fel az övével.

Mindenki azt mondja, hogy nincs náluknál boldogabb család a világon.

Még egy tagjáról beszélek a családnak, egy szegény elnyomorodott nőről, kiről senki sem tudja, honnan került oda, ki egy külön szobában van egész nap elzárkózva, és senkivel sem óhajt találkozni. Kik egy percre megpillanták, betegség rongálta arcán kora szépség s késő szégyen nyomait vélik föltalálni.

Senki sem gyanítja, hogy a világkerülő lény, kinek éltét a rokonszeretet tengeti, s ki búvik az emberek szemei elől: a boldog, az irigylett - a szerencsétlen Minerva.

1852

Vége