Ajánló

Pályázati felhívás

Pápa város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására szolgáltatási koncesszió keretében

A Pápa Város Önkormányzata koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdésére figyelemmel, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (2) bekezdése alapján az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás szolgáltatási koncesszió keretében történő ellátására nyilvános pályázatot hirdet.

A pályázat nyilvánosan, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik.

Pápa város címere

I. A Kiíró neve, címe, kapcsolattartója

Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Pápa Város Önkormányzata, Fő utca 5.
Ir. szám: 8500
Kapcsolattartási pont(ok): Polgármesteri Hivatal Pápa Városfejlesztési osztály
Címzett: Szakács Zsolt

Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános e-mail-címe: [email protected]

II. Az eljárás tárgya:

Pápa város közigazgatási területén, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Sztv.), valamint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK Rendeletben előírtakkal összhangban az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatás és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása, így különösen:

  • jegy- és bérletértékesítés,

  • általános ügyfélszolgálati kiszolgálással kiegészített pótdíjazási és jegyellenőrzési tevékenység,

  • a megállóhelyi, végállomási és egyéb utastájékoztatási feladatok.

A pályázat a helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának, mint az önkormányzat Sztv. szerinti önként vállalt feladatának végrehajtását biztosítja.

III. Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység és a közszolgáltatás minimális követelményei

Pápa város közigazgatási területén az Sztv. szerinti helyi autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás biztosítása, a Sztv. 25. § (3) bekezdés j) pontjában foglaltaknak megfelelően megállapított díjszabás alapján és az Sztv. 25. § (3) m) pontja szerinti ellentételezés igénybevételével. A közszolgáltatást a pályázati kiírás dokumentációi között szereplő, a közszolgáltatási szerződés tervezetében meghatározott feltételekkel kell ellátni.

A helyi autóbuszos közlekedési közszolgáltatás teljesítménye éves szinten 350.000 menetrendi km. +/-5 %.

A helyi autóbusszal ellátott közlekedési közszolgáltatást a helyközi közszolgáltatásként ellátott autóbuszközlekedéssel és vasúti közforgalmú közlekedési közszolgáltatásokkal összehangoltan kell nyújtani.

IV. A teljesítés helye és időtartama

Magyarország, Pápa város közigazgatási területe.

V. A teljesítés közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátuma és időtartama

A közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő időpontja: 2023. 6. hó 1. nap., a teljesítés. napja. A szerződés tervezett időtartama 115 hónap.

VI. A pályázati kiírás dokumentációjának beszerzési feltételei és beszerzésének határideje

A pályázati kiírás dokumentációja 100.000 + áfa összegnek az OTP Bank Nyrt. -nél vezetett, 11748045-15429410 számú számlájára való befizetést igazoló okmány eredeti vagy másolati példányának bemutatása ellenében – előzetes telefonos egyeztetést követően – vehető át, a 8 munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 10.00 és 16.00 óra között.

A dokumentációt elektronikus formában bocsátja Kiíró a Pályázók rendelkezésére.

A dokumentáció beszerzésével kapcsolatos információk az alábbi elérhetőségeken szerezhető be:
Tel.: 89/515-064
Mobil: 30/746-5372
Fax: 89/515-036
E-mail: [email protected]

Kiíró felhívja Pályázók figyelmét, hogy a dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele! A dokumentáció másra nem ruházható át!

A dokumentáció beszerzésének határideje: jelen felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelenésétől számított 8 naptári nap.

VII. Pályázati határidő

Határidő: a pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelenésétől számított 61. nap

VIII.. Közös pályázás

Kiíró biztosítja a közös pályázás lehetőségét, több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be pályázatot.

IX. Többváltozatú ajánlat és részajánlat kizártsága

Kizárólag a szolgáltatás teljes körére kiterjedő, komplett ajánlat adható. Többváltozatú ajánlat és részajánlat nem adható.

X. Pályázati biztosíték

Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek összege: 1.000.000 - Ft, azaz egymillió forint.

Pályázó a pályázati biztosítékot – választása szerint –Kiíró 11748045-15429410 számú költségvetési számlájára átutalással óvadékként vagy azzal azonos összegű, kizárólag magyarországi székhelyű, vagy a Kiíró által előzetesen jóváhagyott bank vagy bármely Magyarországon bejegyzett hivatalos biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel nyújthatja. A pályázati biztosíték rendelkezésére bocsátásának határideje azonos a pályázat benyújtásának határ idejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot (a terhelési értesítő bank által hitelesített példányát), a garancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt a pályázathoz eredeti példányban csatolni kell. Garancia vagy kötelezvény nyújtása esetén a garanciának vagy kötelezvénynek legalább 2023. május 31. napjáig érvényesnek kell lennie, kedvezményezettként Pápa Város Önkormányzatát kell megnevezni.

A garancia/kötelezvény szövegezésének tartalmaznia kell, hogy ha a pályázó a pályázatát visszavonja a nyertes kihirdetését megelőzően, vagy a nyertes pályázó nem köti meg a szerződést a nyertes pályázat szerinti feltételekkel a Kiíróval, a pályázati biztosíték teljes összege a Kiírót illeti. Kiíró az óvadékként szolgáltatott pályázati biztosítékot is ugyanezen feltételek esetén tarthatja meg. A garanciának/kötelezvénynek visszavonhatatlannak, feltétel nélkülinek, és első felszólításra, minden egyéb feltétel bizonyítása és vizsgálata nélkül lehívhatónak és érvényesíthetőnek kell lennie. Az

okiratnak egyértelműen tartalmaznia kell a biztosíték összegét és a jogcímét úgy, hogy megállapítható legyen az, hogy a pályázati biztosíték nyújtása a jelen pályázati eljárásban történt.

Amennyiben a Kiíró az eljárást eredménytelenné, vagy érvénytelenné nyilvánítja, az erről való döntés pályázók részére történő megküldését követő 8 napon belül kerül sor a pályázati biztosíték visszafizetésére, illetve visszaszolgáltatására. Eredményes pályázat esetén a sikertelenül pályázók részére a Kiíró az eljárás eredményéről való döntés pályázók részére történő megküldését követő 8 napon belül fizeti vagy szolgáltatja vissza a pályázati biztosítékot. A nyertes pályázó részére a pályázati biztosíték a szerződés megkötését követő 8 napon belül kerül visszafizetésre vagy visszaszolgáltatásra.

XI. Az elbírálás szempontjai és határideje

A Kiíró a pályázatokat a Pályázók által megajánlott autóbusz átlagéletkor, legmagasabb egyedi életkor, műszaki színvonal és a közszolgáltatás ellentételezésére vonatkozó ajánlati ár összegzése alapján bírálja el. A pályázat nyerteseként az összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő Pályázó kerül kihirdetésre. A Kiíró a pályázatokat 2023. március 22. napjáig bírálja el, a nyertes Pályázóval a közszolgáltatási szerződés megkötésére 2023. április 12-ig kerül sor.

A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa abban az esetben, ha kizárólag olyan ajánlatok érkeznek be, amelyek Pápa Város Önkormányzatának költségvetésében rendelkezésre álló forrásösszeget meghaladják.

XII. A pályázat tárgya szerinti tevékenység folytatására jelenleg jogosult

A pályázat szerinti tevékenység folytatására a tevékenység Pápa város közigazgatási területén a jelen felhívás közzétételének időpontjában a Volánbusz Zrt. jogosult.