Történelem

Százhetvenöt éve született Apponyi Albert

A magyar nemzet méltányolta igyekezetét, nagyra tartotta azt a trianoni védőbeszédet, amely a revizionizmus eszméjének alapját képezte

A 19–20. századi magyar politika- és eszmetörténet érdekes és izgalmas alakjai között tartjuk számon gróf nagyapponyi Apponyi Albertet, aki 1846. május 29-én látta meg a napvilágot – éppen százhetvenöt esztendővel ezelőtt. Születésének jubileumi évfordulója alkalmat kínál a megemlékezésre.

Százhetvenöt éve született Apponyi Albert
Az 1867-es politikai rendszer határainak feszegetésével nagyobb lehetőséget akart biztosítani a magyarság számára
Fotó: Fortepan

Tekintettel arra, hogy memoárjai három kötetben megjelentek, azt gondolhatjuk, ezek elolvasásával tiszta képpel rendelkezünk személyéről és politikájáról. Egyáltalában nincs így, mivel az emlékiratok nem ölelik fel a teljes életutat, a hetvenes, nyolcvanas éveiből visszatekintő öregúr csak a szépre és a jóra emlékezett, a történész számára lényeges kérdésekről gyakran nem írt semmit – vagy a történetíró kiderítette, hogy nem a valós módon ábrázolta az eseményeket utólag –, és múltját igyekezett az 1920–1930-as évek szemüvegén keresztül láttatni, saját szerepét a valóságnál pozitívabb módon bemutatni. Mindez azonban nem csökkentheti politikai tevékenysége és nyilatkozatai példaértékét.

Nehéz örökség

Konzervatív körökben szocializálódott fiatalkorában. Édesapja volt a rendi állam utolsó kancellárja, rendszerét az 1848-as forradalom söpörte el. Pályafutása elején Apponyi Albert megítélésére is negatívan hatott az atyai név és a visszavonulni képtelen, de kiöregedett konzervatív politikusi gárda elsősorban azért, mert a konzervatív arisztokraták ’48-ban Bécset támogatták a nemzet helyett.

Időbe került, mire felismerte, hogy ezzel az örökséggel képtelenség a magyar közéletben babérokat szerezni. Politikai neveltetéséből, illetve katolikus hit-elveiből eredően nem lehetett belőle a szabadelvűeknél szabadelvűbb. Idővel azonban elfogadta a magyar belpolitikában hegemón helyzetű liberalizmus számos elemét, így lett támogatója az 1890-es évek derekán az egyházpolitikai reformoknak.

A korabeli liberalizmus elitista volt, és jól megfért a nacionalizmussal. Ez az ideológiai társbérlet tette lehetővé, hogy a nemzetiségiekkel szemben a Magyar Királyságon belül kisebbségben élő magyarság kézben tudja tartani a politikai hatalmat, megvédelmezze a magyar nemzeti szupremáciát. A gróf azonban érzékelte, hogy a liberalizmus nem képes megoldást találni minden problémára.

A dualizmus korában nem a konzervatív–liberális ellentét volt a legmélyebb politikai törésvonal, hanem az 1867-es kiegyezés megítélése. Az évtizedek folyamán Apponyi ennek a rendszernek a támogatásától jutott el a tagadásáig, a függetlenségi táborig. Az a szándék vezette a 67-es rendszer határainak feszegetésénél, hogy minél nagyobb nemzeti kibontakozási lehetőséget biztosítson a magyarság számára. Az adott környezetben azonban lehetetlent, a létező viszonyoknál tágabb mozgásteret kívánt a nemzetnek.

Az Osztrák–Magyar Monarchia kiegyezéses rendszeréről mondták a kortársak, hogy a magyarok megszerezték a közös ügyekben a jogok felét, és mindezért csak a közös számla harmadát kellett fizetniük. Apponyi e kedvező helyzetben a már megszerzett jogokat akarta a szimbolikus tér kínálta tartalommal megtölteni.

Ezek voltak az úgynevezett „alvó jogok”, amelyek mentén tovább fejlesztette volna nemzeti irányba a hatvanhetes rendszert, amelynek érinthetetlen szent tehenei, a közös ügyek, a nemzetiségi kérdés, a horvát–magyar kiegyezés, a cenzusos választójog a kiegyezés pillanatában és még néhány évtizedig szinkronban voltak a realitásokkal, de az idővel változó társadalmi viszonyok teremtette új elvárásoknak nem tudtak megfelelni, a rendszer a reformképtelensége által megmerevedett, és a megoldhatatlan („nem időszerű”) problémák feszítő erővel kezdtek hatni a keretekre, amelyeket a világháborús vereség szétrobbantott.

Vallás- és közoktatásügyi miniszterként tett a legtöbbet azért, hogy a Kárpát-medencében élő nemzetiségekkel szemben erősítse a magyarság pozícióit. Híres elemi népiskolai oktatási törvényeivel (Lex Apponyi) ugyan magára haragította a nemzetiségieket, de intézkedéseit az a cél vezérelte, hogy – tárcavezetői elődjeit követve – a magyar nyelvtanulás erőltetésével és az ezt kötelezően oktató iskolák számának növelésével szorítsa vissza a hazai nemzetiségeket.

A Szent István Társulat társelnökeként, majd miniszterként aktívan tett azért a mélyen vallásos Apponyi, hogy felekezetét, a katolikus egyházat és intézményeit szellemi és anyagi javakkal gyarapítsa.

Ellentmondásos helyzet

Isten szeretete adta a hátterét annak, hogy karitatív egyesületi munkával támogassa a szociálisan rászorulókat, vagy egészségügyi szervezetek létrehozásában működjön közre egy olyan korban, amikor e szférákban még nem létezett az állami redisztribúció, a szubszidiaritás elve mentén keresték a megoldásokat egy-egy problémára.

Így vállalt szerepet a Paulai Szent Vince Egylet adománygyűjtéseiben, a Budapesti Poliklinikai Egyesület vezetésében, amely képes volt kórházat üzemeltetni a fővárosban és lett alapító elnöke az Országos Stefánia Szövetségnek, amely az anya- és csecsemővédelem jegyében alakulva fektette le a modern védőnői hálózat első elemeit, visszaszorítva a gyermekhalandóságot. Ezzel a filantróp lelkiséggel dolgozott az első világháború idején a Vöröskereszt mellett a hadifoglyok emberséges ellátásáért, a háború után pedig szembeszállt az antiszemita közhangulattal és szót emelt a fehérterror ellen.

Két évtizedes múlttal rendelkezett már a nemzetközi békemozgalomban, amikor kirobbant 1914-ben a Nagy Háború, amely ellentmondásos helyzetbe sodorta. Pacifista volt, tagja a hágai székhelyű nemzetközi választott döntőbíróságnak, építette a nemzetközi jogot, azért agitált, hogy a háborús konfliktusok visszaszoruljanak, de a nemzeti egység jegyében támogatta a háborús Tisza-kabinetet az ellenzéki Apponyi. Pályafutása későbbi szakaszában ezt többször szemére vetették.

Karácsonyi levél

1920 után nem dicsekedett vele, de támogatta Károlyi Mihály gróf forradalmi kormányát, személyes jó viszonyát megőrizte a népköztársaság vezetőjével, a pártpolitikától tartózkodott, de a híres „karácsonyi levélben” külpolitikai tanácsokat adott Károlyinak, és a radikális baloldaltól igyekezett védelmezni a katolikus egyházat.

A több nyelven kiválóan beszélő, a nemzetközi jogban jártas és széles körű nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkező Apponyinak felkínálták 1919 végén, hogy vezesse a magyar delegációt a párizsi békekonferencián. Az idős és hatalmi ambíciókat már nem tápláló gróf vállalta a lehetetlen küldetést.

Mindig derűs, optimista alkatából eredt, hogy el tudta viselni azt a nyomást, a nemzet reményteli várakozását, ami a vállaira nehezedett, amikor elmondta híres védőbeszédét, és tapasztalnia kellett, hogy szavai pusztába kiáltott szónak bizonyultak, a győztesek a békefeltételeken nem változtattak. A trianoni béke aláírásának és ratifikációjának napjaiban is tartotta a lelket az elkeseredett magyarságban.

Fontos leszögezni, a brutális tria-noni békefeltételek azért születhettek meg, mert az Osztrák–Magyar Monarchia megsemmisítő vereséget szenvedett az első világháborúban, és darabokra hullott 1918 őszén a fegyverszünet aláírásának napjaiban. Nem Apponyi vesztette el a béketárgyalásokat rosszul választott tárgyalási taktika miatt, tárgyalások ugyanis nem voltak.

A feltételeket ellentmondást nem tűrően – diktátumszerűen – lenyelették a győztesek a vesztesekkel, mert totális győzelmet arattak, a vesztesek pedig totális vereséget szenvedtek, és a békekonferencián mellőzhető volt a jelenlétük. Csak az aláírásra kaptak meghívást, miután már döntöttek róluk – nélkülük.

Apponyi a hálátlan megbízatásból – legnagyobb meglepetésére – népszerűségtől övezve került ki. A magyar nemzet méltányolta igyekezetét, nagyra tartotta azt a védőbeszédet, amely a revizionizmus eszméjének alapvetését képezte.

A hetvenes évei derekán járó főúr új feladatokat kapott:

1) Legyen az országcsonkítás okozta sérelem szócsöve a külföld irányába, hívja fel a Nyugat figyelmét arra, hogy milyen igazságtalanul és aránytalanul büntették a győztes antant nagyhatalmak Magyarországot, amelynek nem is voltak hódító szándékai az első világháború kirobbanásakor. A Nemzetek Szövetségének fórumán kellett kiállnia az utódállamok impériuma alatt kisebbségi sorba jutott magyarság és a kisantanttal szemben katonailag védtelen anyaország érdekeinek védelmében.

2) Az első világháború, a spanyolnáthajárvány, az elbukott népköztársaság, a tanácsköztársaság diktatúrája, a fehérterror, a román megszállás borzalmaiból rengeteg indulattal, feszültséggel, óriási emberi és anyagi veszteséggel kikeveredő Csonka-Magyarország társadalma fogadja el az elfogadhatatlannak tűnő trianoni traumát és azt, hogy az 1914-től meghozott rettenetes véráldozatok hiábavalónak bizonyultak.

Az idős Apponyi – aki köré a revizionizmus jegyében már kultusz fonódott – intette békére, kitartásra, reményre és munkára a társadalom tagjait. A kormányhatalmat pedig arra intette, hogy ne az erőszak, hanem a jog eszközével állítsa talpra a megrendült nemzetet.

A revizionista mozgalom szimbolikus harcmezején, Genfben, a Népszövetség székvárosában érte a halál 1933-ban. Személyében az Osztrák–Magyar Monarchiában szocializálódott arisztokrácia utolsó nagy reprezentatív alakja távozott az árnyékvilágból, aki a humanizmus, a felebaráti és nemzetszeretet, demokrácia, jogrend, konzervativizmus, katolicizmus elveinek követésével, politikai kultúrájával és európai műveltségével példaként szolgált kortársai-nak. Nem csak magas termete miatt tekintettek fel rá.

A szerző a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos munkatársa

Kapcsolódó írásaink

Húsvéti krízis 1921-ben

ĀA kormányzó felhívta az uralkodó figyelmét, hogy visszatérése az ország csehszlovák–román–délszláv megszállásához, mi több, a Magyar Királyság végéhez fog vezetni